Bilgeliğe Yolculuk...
İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
12/04/2019 12:17:01 - 12/04/2019 12:17:01 - 17387 Okunma

Ders İçerikleri:

GÜZ YARIYILI DERSLERİ (DERS İÇERİKLERİ)

 

CEİ YL 501 SOSYAL BİLİMLERDE NİCEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ-I [3+0 / Hafta] (Zorunlu):Sosyal bilimlerde kullanılan temel matematik bilgisi, matris cebiri ve fonksiyonları, iktisadi verilerin ekonometrik değerlendirilmesi, regresyon analizi ile tahmin ve çıkarımlarda bulunmak, nitel bilginin analizi konuları incelenecektir.

 

1.HAFTA

Temel Matematik Kurallar

2.HAFTA

Olasılığın Temelleri

3.HAFTA

Matematiksel İstatistiğin Temelleri

4.HAFTA

Matris Cebirinin Özeti

5.HAFTA

Matris Formunda Doğrusal Regresyon Modeli

6.HAFTA

Ekonometrinin Doğası ve İktisadi Veri

7.HAFTA

Yatay-Kesit Veriler ile Regresyon Analizi

8.HAFTA

Basit Regresyon Analizi

9.HAFTA

Çoklu Regresyon Analizi: Tahmin

10.HAFTA

Çoklu Regresyon Analizi: Çıkarım

11.HAFTA

Çoklu Regresyon Analizi: SEKK’ninAsimtotik Özellikleri

12.HAFTA

Çoklu Regresyon Analizi: İleri Konular

13.HAFTA

Nitel Bilgi ile Çoklu Regresyon Analizleri: İkili Değişkenler

14.HAFTA

Değişsen Varyans ve Tanımlama Sorunları

 

CEİ YL 503 İŞ HUKUKU UYGULAMALARI [3+0 / Hafta] (Zorunlu):İş hukukunun temel kavramları, iş hukukuna konu işçi ve işverenler arasındaki ilişkilerin örnekler üzerinden değerlendirilmesi, sendikaların yetkileri ve toplu sözleşmeden doğan haklar, ihbar ve kıdem tazminatı ve diğer işçi alacakları incelenecektir.

 

1.HAFTA

İşçi, çırak,stajyer,işveren,işveren vekili asıl işveren, alt işveren (taşeron) ve sorumlulukları

2.HAFTA

Sözleşme Türleri Kadın işçinin çalışma koşulları

3.HAFTA

İşçinin iş görme borcu

4.HAFTA

İşçinin sigara ve alkollü içki içmesi

5.HAFTA

Rekabet Yasağı Sözleşmesi

6.HAFTA

Sürekli ve mevsimlik işler işyerinin devri

7.HAFTA

İş kazası ve Sorumluluk

8.HAFTA

Ara Sınav

9.HAFTA

Ara Dinlenmesi, Fazla Çalışma (Mesai), İşyeri değişikliği

10.HAFTA

Sendika Kuruculuğu ve Üyeliği İşkolu ve yetki Tespiti, Toplu Sözleşmeden Yararlanma

11.HAFTA

Yetki Tespiti İşyeri Sendika Temsilciliği

12.HAFTA

Sendika Yöneticiliği Çağrı, Toplu Görüşme, Resmi Arabulucu

13.HAFTA

İhbar ve Kıdem Tazminatı ile Yıllık İzin Ücretinin Hesabı

14.HAFTA

Yarıyıl Sonu Sınavı

 

CEİ YL 505 TÜRKİYE’DE SOSYAL HUKUK VE UYGULAMALARI[3+0 / Hafta] (Seçmeli):Sosyal güvenlik kavramının tarihi gelişimi, sosyal güvenlik hukukunun çağdaş eğilimleri, AB’de ve Türkiye’de sosyal güvenlik hukuku, sosyal güvenliğin türleri ve yönetimi, iş kazası, hastalık, analık, malullük vb. sigorta türleri incelenecektir.

 

1.HAFTA

Sosyal Güvenlik Kavramı

2.HAFTA

Sosyal Güvenlik Sisteminin Tarihsel Gelişimi

3.HAFTA

Uluslararası Hukukta ve Avrupa Hukukunda Sosyal Güvenlik

4.HAFTA

Sosyal Güvenliğin Çağdaş Eğilimleri ve Boyutları

5.HAFTA

Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Sosyal Sigortalar

6.HAFTA

Sosyal Sigortaların İdari Yönetimi

7.HAFTA

Sosyal Sigorta Türler

8.HAFTA

Ara Sınav

9.HAFTA

İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası

10.HAFTA

Hastalık Sigortası

11.HAFTA

Analık Sigortası

12.HAFTA

Uzun Vadeli Sigorta Türleri

13.HAFTA

Malullük Sigortası

14.HAFTA

Yaşlılık Sigortası-Ölüm Sigortası

 

CEİ YL 507 TÜRKİYE’DE YOKSULLUK VE GELİR DAĞILIMI [3+0 / Hafta] (Seçmeli):Yoksulluk ve gelir dağılımının tanımı ve aralarındaki ilişki, yoksulluk sınırının belirlenmesi ile ilgili ölçüm sorunları, dünyada gelir dağılımı durumu, açlık ve yetersiz beslenme ve sonuçları, yoksulluğun sebepleri, Türkiye’de yoksulluğun boyutları ve yoksulluk algısı konuları incelenecektir.

 

1.HAFTA

Gelir dağılımı ve yoksulluk tanımları ve tanımlama ile ilgili sorunlar

2.HAFTA

Gelir dağılım ve yoksulluğun ölçümü, yoksulluk çizgisinin belirlenmesi, ölçüm ile ilgili sorunlar.

3.HAFTA

Gelir eşitsizliklerinin bir sonucu olarak yoksulluk.

4.HAFTA

Dünyada gelir eşitsizlikleri ve yoksulluk.

5.HAFTA

Yoksulluk ve sağlık: Açlık ve yetersiz beslenme

6.HAFTA

Yoksulluk ve sağlık: Anne çocuk sağlığı, anne ölüm oranları ve bebek ölüm oranları.

7.HAFTA

Yoksulluk ve eğitim: Eğitime erişimde engeller.

8.HAFTA

Ara Sınav

9.HAFTA

Yoksulluk ve eğitim: Cinsiyet ayrımcılığı.

10.HAFTA

Yoksulluk ve barınma: Evsizler ve sokak çocukları.

11.HAFTA

Türkiye’de yoksulluk ve gelir eşitsizlikleri: Yoksulluk algısı ve zaman içindeki gelişimi.

12.HAFTA

Türkiye’de yoksulluk ve gelir eşitsizlikleri: Günümüzdeki durum.

13.HAFTA

Gelir eşitsizliklerini azaltma ve yoksullukla mücadele.

14.HAFTA

Türkiye’de gelir eşitsizliklerini azaltama ve yoksullukla mücadele

 

CEİ YL 509 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI[3+0 / Hafta] (Seçmeli):İnsan kaynakları yönetiminin tarihsel gelişimi, personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçişin gerekçeleri, stratejik insan kaynakları yönetimi anlayışı, rekabet unsuru olarak insan kaynakları yaklaşımı, insan kaynakları yönetiminde etik, çok uluslu şirketlerde insan kaynakları yönetimi, teknoloji ve insan kaynakları yönetimi arasındaki ikili ilişki konuları incelenecektir.

 

1.HAFTA

Örgüt ve Çevresi Bağlamında İnsan Kaynakları Yönetimini Anlamak

2.HAFTA

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş

3.HAFTA

İşletmenin Rekabetçi Avantajı Paralelinde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

4.HAFTA

Rekabet Stratejileri ile İKY Uygulamaları Arasında İlişki Kurmak

5.HAFTA

İnsan Kaynakları Yönetiminde Etik

6.HAFTA

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kültürel Farklılıklar

7.HAFTA

Uluslararası Şirketlerde İnsan Kaynakları Yönetimi

8.HAFTA

Yetkinlik Bazlı Personel Seçimi

9.HAFTA

Bireylerin Güçlü Yönlerinin İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi

10.HAFTA

İnsan Kaynakları Yönetiminde Modern Uygulamalar (E-Performans Değerlendirme, Teknolojik Eğitim vb.)

11.HAFTA

Güncel İşyeri Sorunları Çerçevesinde İKY’nde Hukuksal Boyut (Etik-Ayrımcılık-Mobbing vb.)

12.HAFTA

Teknolojinin Hızlı Değişimi ve İnsan Kaynakları Yönetimine Etkileri

13.HAFTA

İnsan Kaynakları Yönetiminin Geleceği

14.HAFTA

Yarıyıl Sonu Sınavı

 

 

 

CEİ YL 511 SENDİKACILIK VE SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ [3+0 / Hafta] (Seçmeli):Sendikacılığın doğuşu ve 20. Yüzyıl sendikacılık tarihi, küreselleşme ve sendikaların durumu, uluslar arası sendikalarda yaşanan yeniden yapılanma, yeni üretim tarzı ve sendikalar, sendikaların günümüzde istihdam, ücret, enflasyon, verimlilik, işsizlik, yoksulluk vb konularda etkileri, geleceğin sendikacılık anlayışı konuları incelenecektir.

 

1.HAFTA

Küreselleşmenin Sendikalar Üzerindeki Etkileri Ve Yeniden Yapılanma

2.HAFTA

Küresel Yoksulluğun Önlenmesinde Sendikaların Yaklaşımları

3.HAFTA

Bilgi Toplumu Ve Hizmetler Sektörü

4.HAFTA

Yeni Üretim Ve Yönetim Teknikleri

5.HAFTA

Uluslar Arası Sendikal Harekette Yaşanan Yeniden Yapılanma

6.HAFTA

Toplu Pazarlıkta Yaşanan Gelişmeler

7.HAFTA

Sendikalar Ve İstihdam

8.HAFTA

Sendikalar Ve Ücret

9.HAFTA

Sendikalar Ve Enflasyon

10.HAFTA

Sendikalar Ve Verimlilik

11.HAFTA

Sendikalar Ve İşsizlik

12.HAFTA

Sendikalar Ve Yoksulluk

13.HAFTA

Genel Değerlendirme

14.HAFTA

Tartışma

 

CEİ YL 513 TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YAPISI VE EMEK PİYASALARI [3+0 / Hafta] (Seçmeli):Osmanlı Devleti mirası olarak Türkiye ekonomisi, alınan radikal kararlar ve sonuçları, sektörel gelişmelerin tahlili, ekonomik politikalar ve dünyada eşanlı durum analizi, güncel Türkiye Ekonomisi ve sorunları, emek piyasası ile ilgili verilerin analizi, emek piyasasını düzenleyen istihdam kurumları, Türkiye’de uygulanan aktif ve pasif emek piyasası politikaları konuları incelenecektir.

 

1.HAFTA

Türkiye ekonomisinin tarihsel gelişimi

2.HAFTA

Türkiye ekonomisinde alınan radikal kararlar ve sonuçları

3.HAFTA

Türkiye ekonomisinde sektörel gelişme yapı

4.HAFTA

Türkiye ve dünya ekonomisi bağlamında uygulanan ekonomik politikaların değerlendirilmesi

5.HAFTA

Dünya ekonomisi içinde Türkiye nin yeri

6.HAFTA

Türkiye de güncel ekonomik konu başlıkları

7.HAFTA

Emek piyasası ile ilgili kavramlar

8.HAFTA

Emek piyasası türleri

9.HAFTA

Türkiye emek piyasasının özellikleri

10.HAFTA

Küreselleşme, yeni emek ve karşılaştığı sorunlar

11.HAFTA

Türkiye de emek piyasasını düzenleyen istihdam kurumları

12.HAFTA

Türkiye de aktif ve pasif emek piyasası politikaları

13.HAFTA

Genel Değerlendirme

14.HAFTA

Tartışma

 

CEİ YL 515 İŞGÜCÜ PİYASASI VE İSTİHDAM POLİTİKALARI [3+0 / Hafta] (Seçmeli):Emek ve istihdam ile ilgili kavramların açıklanması, istihdam teorileri, AB istihdam politikaları, Türkiye’de istihdam politikaları, bilgi toplumu ve emeğin yeni durumu, küreselleşme sürecinde emek mobilitesi, işsizlik kavramı ve boyutları, işsizliği önlemeye yönelik aktif ve pasif işgücü piyasası politikaları, işsizlikle mücadelede sendikaların rolü konuları incelenecektir.

 

1.HAFTA

Emek ve İstihdam Kavramaları

2.HAFTA

İstihdam Politikasının Temel Kavramları

3.HAFTA

İstihdam Teorileri

4.HAFTA

AB İstihdam Politikaları

5.HAFTA

Türkiye’de İstihdam Politikaları

6.HAFTA

Bilgi Toplumu Kavramı ve Emeğin Aldığı Yeni Biçim

7.HAFTA

Emek Piyasası Türleri

8.HAFTA

Emek Mobilitesi

9.HAFTA

İşsizlik Kavramı

10.HAFTA

İşsizliği Önlemeye Yönelik Aktif ve Pasif İstihdam Politikaları

11.HAFTA

Yeni Dünya Düzeninde Sendikaların Yeri

12.HAFTA

İşsizlikle Mücadelede Sendikaların Rolü

13.HAFTA

Genel Değerlendirme

14.HAFTA

Tartışma

 

 

CEİ YL 517 DEMOGRAFİ VE GÖÇ HAREKETLERİ [3+0 / Hafta] (Seçmeli):Nüfus ve demografi kaynakları, nüfusun coğrafi dağılımı ve nüfus kuramları, Türkiye’de nüfusun dağılımı ve sosyo-ekonomik nitelikleri, nüfus ve ekonomik kalkınma, göç kavramı ve türleri, Türkiye ve AB’nin göç politikaları, göç konusunda güncel gelişmeler ve sorunlar, uluslar arası göç politikaları ve güncel durum incelenecektir.

 

1.HAFTA

Nüfus, demografi ve demografik veri kaynakları

2.HAFTA

Nüfusun coğrafi dağılışı, nüfus  kuramları

3.HAFTA

Türkiye de nüfusun dağılışı

4.HAFTA

Türkiye de nüfusun sosyal ve ekonomik nitelikleri

5.HAFTA

Türkiye de nüfus ve ekonomik kalkınma

6.HAFTA

Göç kavramı ve türleri

7.HAFTA

Türkiye’nin göç politikası

8.HAFTA

AB’nin göç politikası

9.HAFTA

Göç konusunda güncel gelişmeler, sorunlar ve çözüm arayışları

10.HAFTA

Türkiye AB ilişkisinde göç konusu

11.HAFTA

İnsan hakları ve göç

12.HAFTA

Uluslararası emek göçü ve alınan uluslar arası kararlar

13.HAFTA

Genel değerlendirme

14.HAFTA

Tartışma

 

BAHAR YARIYILI DERSLERİ

 

CEİ YL 502 SOSYAL BİLİMLERDE NİCEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ-II [3+0 / Hafta] (Zorunlu):Zaman serisi verileri ile regresyon analizi, zaman serilerinin durağanlığı, basit ve çoklu regresyon modelleri, temel varsayımlardan sapmalar, arıma ve volatilite modellemeleri, çok değişkenli GARCH modelleri, nedensellik testleri, eşbütünleme ve panel veri analizi konuları incelenecektir.

 

1.HAFTA

Zaman Serisi Verisi ile Regresyon Analizi

2.HAFTA

Zaman Serisi Verisi ile İlgili SEKK Kullanımı

3.HAFTA

Zaman Serisi Regresyonlarında Serisel Korelasyon ve Değişen Varyans

4.HAFTA

Zaman Serilerinin Durağanlığı

5.HAFTA

Basit ve Çoklu Regresyon Modelleri

6.HAFTA

Temel Varsayımlardan Sapmalar

7.HAFTA

Arıma Modelleri

8.HAFTA

Volatilite Modellemesi

9.HAFTA

GARCH Modellerinde Kukla Değişken Kullanımı

10.HAFTA

Çok Değişkenli GARCH Modelleri

11.HAFTA

Nedensellik Testleri

12.HAFTA

Vektör Otoregresif (VAR) Modeller

13.HAFTA

Eşbütünleme Analizi

14.HAFTA

Panel veri Analizi

 

CEİ YL 504 AB SOSYAL HUKUKU VE TÜRKİYE [3+0 / Hafta] (Zorunlu):AB sosyal politikası, ana başlıklar ve kavramlar, AB sosyal politikasının temel prensipleri, AB sosyla politikasının hukuki temelleri, AB temel haklar şartı ve sosyal haklar, AB’de sosyal hakların gelişimi, AB’de çeşitli konularda hak ve sorumlulukların tahlili, AB yurttaşlığı kavramı, AB uyum sürecinde Türkiye’nin sosyal politika alanındaki yükümlülükleri ve uyum çalışmaları konuları incelenecektir.

 

1.HAFTA

AB Sosyal Politikası: Ana Başlıklar Ve Kavramlar

2.HAFTA

AB Sosyal Politikasının Kökleri

3.HAFTA

AB Sosyal Politikasın Temel Prensipleri

4.HAFTA

AB Sosyal Politikasının Hukuki Temelleri

5.HAFTA

AB Temel Haklar Şartı Ve Sosyal Haklar

6.HAFTA

Şart’ın Bağlayıcılığı Ve Önemi

7.HAFTA

Avrupa Birliğinde Sosyal Hakların Gelişimi

8.HAFTA

Sosyal Hakların Önem Ve İşlevi

9.HAFTA

AB’de Yönetime Katılma, Grev, Haksız Feshe Karşı Korunma Ve Adil Çalışma Koşulları Hakları

10.HAFTA

Roma Ve Maastrich Anlaşmaları Sürecinde Avrupa Sosyal Modeli

11.HAFTA

Avrupa Birliği Yurttaşlığı

12.HAFTA

AB Sosyal Politikasına İlişkin Düzenlemelerin Temel Yapıları

13.HAFTA

Sosyal Diyalog

14.HAFTA

AB’ye Entegrasyon Sürecinde Türkiye’nin Sosyal Politika Konusundaki Yükümlülükleri

 

CEİ YL 506 SEMİNER [0+2 / Hafta] (Zorunlu): Öğrencinin özgün çalışma yapma yeteneğinin ve sunum kabiliyetlerinin öne çıkarılmasına yönelik teorik konular, uygulama örnekleri ve genel katılımlı sunum etkinliğinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

 

CEİ YL 508 DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE SOSYAL YARDIM VE SOSYAL HİZMETLER [3+0 / Hafta] (Seçmeli):Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerle alakalı temel kavramların açıklanması, sosyal koruma sistemleri, sosyal sigorta-sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar arasındaki ilişkinin incelenmesi, dünyada sosyal hizmetler ve tarihi, dünya geneli açlık sınırı ve yoksulluk istatistikleri, AB’de sosyal hizmetler uygulamaları, Türkiye’de sosyal hizmet uygulamaları ve tarihi, Türkiye’de yoksulluk gelir dağılımı ve nüfus istatistikleri, Türkiye’de mevzuat ve sosyal hizmetler ile ilgili kurum ve çalışmaları incelenecektir.

 

1.HAFTA

Yoksulluk, Muhtaçlık, Sosyal Dışlanma, Sosyal İçerme, Sosyal Devlet-Refah Devleti, Sosyal Politika Kavramları

2.HAFTA

Sosyal Koruma Sistemleri

3.HAFTA

Sosyal Sigorta-Sosyal Hizmetler-Sosyal Yardımlar Arasındaki İlişkinin İrdelenmesi

4.HAFTA

Dünyada Sosyal Hizmet Ve Yardım Uygulamalarının Tarihsel Gelişimi

5.HAFTA

Dünyada Açlık Sınırı Ve Yoksulluk İstatistikleri

6.HAFTA

Uluslararası Düzenlemeler

7.HAFTA

AB Sosyal Hizmet Ve Yardım Politikaları

8.HAFTA

AB Ülke Uygulamaları

9.HAFTA

Türkiye’de Sosyal Hizmet Ve Yardım Uygulamalarının Tarihsel Gelişimi

10.HAFTA

Türkiye’de Yoksulluk, Gelir Dağılımı Ve Nüfus İstatistikleri

11.HAFTA

Türkiye’de Mevzuat Ve Politikalar

12.HAFTA

Türkiye’de Sosyal Hizmet Ve Yardım Kurumları Ve Faaliyetleri

13.HAFTA

Genel Değerlendirme

14.HAFTA

Tartışma

 

CEİ YL 510 KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİ[3+0 / Hafta] (Seçmeli):Sosyal güvenlik kavramı ve batıda tarihsel gelişimi, sosyal güvenliğin Türkiye’deki gelişimi, toplumsal kalkınma ve sosyal güvenlik ilişkisi, sosyal güvenliğin temel ilkeleri, sosyal sigorta-sosyal hizmet ve sosyal yardımlar ilişkisi, dünyada uygulanan sosyal güvenlik uygulamaları, küreselleşme sonrası sosyal güvenlikteki değişmeler, sosyal güvenlik ve özelleştirmeler, karşılaştırmalı AB ve Türkiye sosyal güvenlik sitemleri, yeniliğe ihtiyaç duyulan konular ve analizi konuları incelenecektir.

1.HAFTA

Sosyal Güvenlik Kavramı

2.HAFTA

Sosyal Güvenliğin Batı’da Tarihsel Gelişimi

3.HAFTA

Sosyal Güvenliğin Türkiye’de Tarihsel Gelişimi

4.HAFTA

Sosyal Güvenlik Ve Toplumsal Kalkınma

5.HAFTA

Sosyal Sigortalar Ortaya Çıkışı, Temel İlkeleri

6.HAFTA

Sosyal Hizmet Ve Sosyal Yardımların Özellikleri

7.HAFTA

Sosyal Sigorta-Sosyal Hizmet-Sosyal Yardım İlişkisi

8.HAFTA

Sosyal Güvenliğin Yöntemleri Ve Karşılaşılan Riskler

9.HAFTA

Dünya’da Sosyal Güvenlik Sistemleri

10.HAFTA

Küreselleşme Sonrası Sosyal Güvenlik Anlayışında Yaşanan Değişimler

11.HAFTA

Sosyal Güvenlikte Özelleştirme

12.HAFTA

Çeşitli Avrupa Ülkelerinin Sosyal Güvenlik Sistemlerinin İncelenmesi

13.HAFTA

Türkiye’de Ve Diğer Ülkelerdeki Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Analizi

14.HAFTA

Türkiye’de Sosyal Güvenlik Reformuna İhtiyaç Duyulmasının Nedenleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin Sosyal Güvenlik Sistemi

 

CEİ YL 512 MODERN YÖNETİM DÜŞÜNCESİ [3+0 / Hafta] (Seçmeli):Yönetimin temel kavramları, yönetim biliminin doğuşu ve tarihsel gelişimi, klasik yönetim düşüncesi ve yetersizlikleri, neo-klasik yönetim düşüncesi ve yetersizlikleri, modern yönetim düşüncesinin doğuşu ve tarihsel gelişimi, modern yönetim biçiminin dayandığı temel ilkeler, post-modern yönetim düşüncesinin çeşitli yansımaları incelenecektir.

1.HAFTA

Yönetimin Temel Kavramları

2.HAFTA

Yönetim Biliminin Doğuşu Ve Tarihsel Gelişimi

3.HAFTA

Klasik Yönetim Düşüncesi

4.HAFTA

Klasik Yönetim Düşüncesi’ninYetersizlikleri

5.HAFTA

Neo-Klasik Yönetim Düşüncesi

6.HAFTA

Neo-Klasik Yönetim Düşüncesinin Yetersizlikleri

7.HAFTA

Modern Yönetim Düşüncesinin Doğuşu, Tarihsel Gelişimi

8.HAFTA

Neo-Klasik Ve Modern Yönetim Düşüncelerinin Kıyaslanması

9.HAFTA

Modern Yönetim Düşüncesinin Dayandığı Temel İlkeler

10.HAFTA

Sistem ve Durumsallık Yaklaşımları

11.HAFTA

Post-modern Yönetim Düşüncesi: Toplam Kalite Yönetimi

12.HAFTA

Post-modern Yönetim Düşüncesi: Küçülme ve Yeniden Yapılanma

13.HAFTA

Post-modern Yönetim Düşüncesi: Yalın Yönetim ve Benchmarking

14.HAFTA

Post-modern Yönetim Düşüncesi: Değişim Mühendisliği

 

CEİ YL 514 AB İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKASI[3+0 / Hafta] (Seçmeli):AB ülkelerindeki sosyal politika uygulamaları, AB’de sosyal politikanın ve istihdam politikalarının gelişimi, AB sosyal şartı, Lizbon’da istihdam ve sosyal politika konularında saptanan hedefler, AB’de sosyal güvenlik ve işsizlikle mücadele, Avrupa sosyal fonu ve işsizlikle mücadeledeki fonksiyonu, Avrupa sosyal modeli, güvenceli esneklik kavramı, Türkiye’nin AB’ye uyum sürecinde sosyal politika ve istihdam politikalarındaki gelişmeler konuları incelenecektir.

 

1.HAFTA

Avrupa Ülkelerinin Sosyal Politikalarında AB’nin Yeri Ve Rolü

2.HAFTA

AB Düzeyinde İstihdam Politikaları Ve Sosyal Politikaların Gelişimi

3.HAFTA

AB Sosyal Şartı

4.HAFTA

Lizbon Zirvesi’nde İstihdam Ve Sosyal Politika Alanlarında Saptanan Hedefler

5.HAFTA

AB’de Sosyal Güvenlik Sistemi

6.HAFTA

AB’de İşsizlikle Mücadele

7.HAFTA

Avrupa Sosyal Fonu Ve İşsizlikle Mücadeledeki Rolü

8.HAFTA

İşyeri Sağlığı Ve Güvenliği Alanında AB’nin Rolü

9.HAFTA

Kadın-Erkek Eşitliğine Ve Engellilere Yönelik AB Sosyal Politikası

10.HAFTA

AB’de Temel Bir Hak Olarak İşçilerin Serbest Dolaşımı

11.HAFTA

AB’de Göçmen İşçiler Ve Durumları

12.HAFTA

Avrupa Sosyal Modeli

13.HAFTA

Güvenceli Esneklik

14.HAFTA

Türkiye Ve Sosyal Politikalar Ve İstihdam Politikaları Bakımından AB’ye Uyumu

 

CEİ YL 516 SENDİKACILIKTA YENİ EĞİLİMLER VE SOSYAL HAREKETLER[3+0 / Hafta] (Seçmeli):Sendikaların gelişim süreci, gücü ve etkinlikleri, sendikal hareketin krizi, küreselleşme sürecinde sendikaların durumu, değişim sürecinde yeni örgütlenme stratejileri, uluslar arası sendikacılığın doğuşu ve güncel durumu, sendikacılık ve yeni toplumsal harketler konuları incelenecektir.

 

1.HAFTA

Sendikal Hareketin Tarihsel Bağlamda İncelenmesi

2.HAFTA

Sendikal Hareketin Gücü ve Etkinliği

3.HAFTA

Sendikal Hareketin Krizi

4.HAFTA

Önlenemeyen Değişim Süreci

5.HAFTA

Örgütlenme Stratejilerinde Başarı İçin Sendikal Yapıda Değişim

6.HAFTA

Değişim Sürecinde Yeni Örgütlenme Stratejisi

7.HAFTA

Küreselleşme ve Yerel İşçi Hareketleri

8.HAFTA

Küreselleşme ve Sendikalar

9.HAFTA

Yeni Koşullar ve Uluslararası Sendikal Örgütler

10.HAFTA

Yeni Enternasyonalizm Arayışları

11.HAFTA

Sosyal Şart Tartışmaları

12.HAFTA

Alternatif Sendikacılık Modelleri

13.HAFTA

Toplumsal Hareket Sendikacılığı

14.HAFTA

Sendikacılık ve Yeni Toplumsal Hareketler

 

CEİ YL 518 KENTLEŞME VE SOSYAL POLİTİKALAR [3+0 / Hafta] (Seçmeli):Kentleşme ile ilgili kavramların tanımları, kentlerin tarihi ve kentleşme kuramları, kentleşmenin sosyal ekonomik ve siyasal yapılarda ortaya çıkardığı değişmeler ve sorunlar, küreselleşme bağlamında kentleşeme, Türkiye’de kentleşme politikaları, Türkiye’de kentleşme ve sosyal sorunları, kentleşme ve sosyal politika ilişkisi, Türkiye’de gecekondu ve yıkım politikaları incelenecektir.

 

1.HAFTA

Kent, Kentleşme, Kentlileşme Kavram ve Tanımları

2.HAFTA

Kentlerin Ortaya Çıkışı

3.HAFTA

Kent ve Kentleşme Kuramları

4.HAFTA

Kentleşmenin sosyal, ekonomik ve siyasal yapılarda ortaya çıkardığı değişiklikler ve sorunlar

5.HAFTA

Kentleşme ve kalkınma ilişkisi

6.HAFTA

Küreselleşme ve kentler

7.HAFTA

Türkiye’de kentleşme politikası

8.HAFTA

Türkiye’de gecekondu, konut ve doğal yıkım politikaları

9.HAFTA

Yeni Kentleşme Biçimleri ve Yoksulluk

10.HAFTA

Türkiye’de Kentleşme ve Toplumsal Yapıya Etkileri

11.HAFTA

Kent Yoksulluğu, Göç ve Sosyal Politikalar

12.HAFTA

Sosyal Belediyecilik

13.HAFTA

Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Politika Bağlamında İncelenmesi

14.HAFTA

Genel Değerlendirme

 

CEİ YL 520 EMEK PİYASALARI, MESLEKİ EĞİTİM VE HAYAT BOYU ÖĞRENME [3+0 / Hafta] (Seçmeli):İşgücü eğitim ve mesleki eğitim ile ilgili kavramların açıklanması, işgücünün değişen yapısının incelenmesi, bilgi toplumu ve hayat boyu öğrenme kavramı ve önemi, Türkiye’de eğitim işgücü ve istihdam yapısı, istihdamın arttırılması ile ilgili mesleki eğitim politikaları, insan gücü planlaması ve eğitim, hayat boyu öğrenme programları ve kandıların işgücüne katılması, Türkiye’deki mesleki eğitimin güncel durumu konuları incelenecektir.

 

1.HAFTA

İşgücü, Eğitim, Mesleki Eğitim Kavramları

2.HAFTA

Post-Fordizm Ve İşgücünün Değişen Yapısı

3.HAFTA

Mesleki Eğitimin İşgücü Yapısı Üzerindeki Önemi

4.HAFTA

Bilgi Toplumu Ve Hayat Boyu Öğrenme Kavramı

5.HAFTA

Hayat Boyu Öğrenme’nin İstihdam Koşulları İçerisindeki Artan Önemi

6.HAFTA

AB İstihdam Stratejisi

7.HAFTA

Türkiye’de Eğitim Ve İşgücü Piyasası

8.HAFTA

Türkiye’nin Eğitim Ve İstihdam Yapısı

9.HAFTA

Türkiye’de İşgücü Piyasası Sorunları

10.HAFTA

Türkiye’de İstihdamın Arttırılması İle İlgili Mesleki Eğitim Politikaları

11.HAFTA

Türkiye’nin Hayat Boyu Öğrenme Kavramına Yönelik Bakış Açısı

12.HAFTA

İnsangücü Planlaması

13.HAFTA

Hayat Boyu Öğrenme programları ve Kadınların İşgücüne Katılması

14.HAFTA

Türkiye’de Mesleki Eğitimi Reform Çabaları

 

CEİ YL 522 YENİ SOSYAL RİSKLER VE SOSYAL POLİTİKA [3+0 / Hafta] (Seçmeli):Sosyal politika ile ilgili kavramların açıklanması ve sosyal politikanın gelişimi, risk kavramı ve sosyal risklerin tahlili, risk yönetimi ve sosyal risk yönetimi kavramları, refah devletinden sosyal risk yönetimine geçiş, risk büyüme ve yoksulluk kavramları, sosyal risk yönetiminde stratejiler düzenlemeler ve kalkınmadaki rolü, risk grupları ve sosyal risk haritası kavramları, AB ve Türkiye sosyal politikaları kapsamında risk grupları, sosyal hizmetlerin ve sosyal yardımların risk gruplarına göre ele alınması ve uygulanması konuları incelenecektir.

 

1.HAFTA

Bir Disiplin Olarak Sosyal Politika Ve Tarihsel Gelişimi

2.HAFTA

Riskler Ve Sosyal Riskler Nedir?

3.HAFTA

Risk Yönetimi Ve Sosyal Risk Yönetimi Nedir?

4.HAFTA

Refah Devletinden Sosyal Risk Yönetimine Geçiş

5.HAFTA

Risk, Büyüme Ve Yoksulluk

6.HAFTA

Sosyal Risk Yönetiminde Stratejiler Ve Düzenlemeler

7.HAFTA

Sosyal Risk Yönetiminin Kalkınmadaki Rolü

8.HAFTA

Değişen Sosyal Refah Ve Sosyal Riskler

9.HAFTA

Sosyal Koruma Hakkı Ekseninde Sosyal Risk Yönetimi

10.HAFTA

Risk Toplumu Kavramı

11.HAFTA

Risk Grupları Ve Sosyal Risk Haritası Kavramları

12.HAFTA

Avrupa Birliği Sosyal Politikası Kapsamındaki Risk Grupları

13.HAFTA

Türkiye’deki Sosyal Politika Kapsamındaki Risk Grupları

14.HAFTA

Sosyal Hizmet Ve Sosyal Yardımların Risk Gruplarına Göre Ele Alınması

 

DERS İÇERİKLERİ ÇEEİ

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.