Bilgeliğe Yolculuk...
İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
12/04/2019 12:28:28 - 12/04/2019 12:28:28 - 18739 Okunma

Ders İçerikleri:

 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI [3+0 / Hafta] (Seçmeli): İnsan kaynakları yönetiminin tarihsel gelişimi, personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçişin gerekçeleri, stratejik insan kaynakları yönetimi anlayışı, rekabet unsuru olarak insan kaynakları yaklaşımı, insan kaynakları yönetiminde etik, çok uluslu şirketlerde insan kaynakları yönetimi, teknoloji ve insan kaynakları yönetimi arasındaki ikili ilişki konuları incelenecektir.

 

1.HAFTA

Örgüt ve Çevresi Bağlamında İnsan Kaynakları Yönetimini Anlamak

2.HAFTA

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş

3.HAFTA

İşletmenin Rekabetçi Avantajı Paralelinde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

4.HAFTA

Rekabet Stratejileri ile İKY Uygulamaları Arasında İlişki Kurmak

5.HAFTA

İnsan Kaynakları Yönetiminde Etik

6.HAFTA

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kültürel Farklılıklar

7.HAFTA

Uluslararası Şirketlerde İnsan Kaynakları Yönetimi

8.HAFTA

Yetkinlik Bazlı Personel Seçimi

9.HAFTA

Bireylerin Güçlü Yönlerinin İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi

10.HAFTA

İnsan Kaynakları Yönetiminde Modern Uygulamalar (E-Performans Değerlendirme, Teknolojik Eğitim vb.)

11.HAFTA

Güncel İşyeri Sorunları Çerçevesinde İKY’nde Hukuksal Boyut (Etik-Ayrımcılık-Mobbing vb.)

12.HAFTA

Teknolojinin Hızlı Değişimi ve İnsan Kaynakları Yönetimine Etkileri

13.HAFTA

İnsan Kaynakları Yönetiminin Geleceği

14.HAFTA

Yarıyıl Sonu Sınavı

 

PERFORMANS DEĞERLEME [3+0 / Hafta] (Seçmeli): Performans değerlendirmesini etkileyen faktörler, performans değerlendirmesinin önemi, yararları, performans değerlendirmesi çalışmalarının taşıması gereken özellikler incelenecektir.

 

1.HAFTA

Çalışma yaşamında performans ve performans değerlendirme kavramı

2.HAFTA

Performans değerlendirmenin amaçları ve kullanıldığı alanlar

3.HAFTA

Performans değerlendirme metotları

4.HAFTA

Performans değerlendirmenin yarar ve sakıncaları ile kültürel boyut

5.HAFTA

İyi bir performans değerlendirme sisteminin özellikleri

6.HAFTA

Performans değerlendirme yöntemleri : Bütünsel Yöntemler

7.HAFTA

Performans değerlendirme yöntemleri : Analitik yöntemler

8.HAFTA

Uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları : Değerlendirme hataları

9.HAFTA

Performans değerlendirme sonuçlarının kullanımı

10.HAFTA

Performans değerlendirme sistemi oluşturma

11.HAFTA

Uygulamadan performans değerlendirme örneklerinin incelenmesi : Bireysel performans ölçüm sistemleri

12.HAFTA

Uygulamadan performans değerlendirme örneklerinin incelenmesi : Grup performansı ölçüm sistemleri

13.HAFTA

Uygulamadan performans değerlendirme örneklerinin incelenmesi : Kurumsal performans ölçüm sistemleri

14.HAFTA

Mesleki yeterlilik standartlarından performans değerlendirme kriterleri geliştirme

 

MODERN YÖNETİM DÜŞÜNCESİ [3+0 / Hafta] (Seçmeli):Yönetimin temel kavramları, yönetim biliminin doğuşu ve tarihsel gelişimi, klasik yönetim düşüncesi ve yetersizlikleri, neo-klasik yönetim düşüncesi ve yetersizlikleri, modern yönetim düşüncesinin doğuşu ve tarihsel gelişimi, modern yönetim biçiminin dayandığı temel ilkeler, post-modern yönetim düşüncesinin çeşitli yansımaları incelenecektir.

 

1.HAFTA

Yönetimin Temel Kavramları

2.HAFTA

Yönetim Biliminin Doğuşu Ve Tarihsel Gelişimi

3.HAFTA

Klasik Yönetim Düşüncesi

4.HAFTA

Klasik Yönetim Düşüncesi’ninYetersizlikleri

5.HAFTA

Neo-Klasik Yönetim Düşüncesi

6.HAFTA

Neo-Klasik Yönetim Düşüncesinin Yetersizlikleri

7.HAFTA

Modern Yönetim Düşüncesinin Doğuşu, Tarihsel Gelişimi

8.HAFTA

Neo-Klasik Ve Modern Yönetim Düşüncelerinin Kıyaslanması

9.HAFTA

Modern Yönetim Düşüncesinin Dayandığı Temel İlkeler

10.HAFTA

Sistem ve Durumsallık Yaklaşımları

11.HAFTA

Post-modern Yönetim Düşüncesi: Toplam Kalite Yönetimi

12.HAFTA

Post-modern Yönetim Düşüncesi: Küçülme ve Yeniden Yapılanma

13.HAFTA

Post-modern Yönetim Düşüncesi: Yalın Yönetim ve Benchmarking

14.HAFTA

Post-modern Yönetim Düşüncesi: Değişim Mühendisliği

 

SENDİKACILIK VE SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ [3+0 / Hafta] (Seçmeli):Sendikacılığın doğuşu ve 20. Yüzyıl sendikacılık tarihi, küreselleşme ve sendikaların durumu, uluslar arası sendikalarda yaşanan yeniden yapılanma, yeni üretim tarzı ve sendikalar, sendikaların günümüzde istihdam, ücret, enflasyon, verimlilik, işsizlik, yoksulluk vb konularda etkileri, geleceğin sendikacılık anlayışı konuları incelenecektir.

 

1.HAFTA

Küreselleşmenin Sendikalar Üzerindeki Etkileri Ve Yeniden Yapılanma

2.HAFTA

Küresel Yoksulluğun Önlenmesinde Sendikaların Yaklaşımları

3.HAFTA

Bilgi Toplumu Ve Hizmetler Sektörü

4.HAFTA

Yeni Üretim Ve Yönetim Teknikleri

5.HAFTA

Uluslar Arası Sendikal Harekette Yaşanan Yeniden Yapılanma

6.HAFTA

Toplu Pazarlıkta Yaşanan Gelişmeler

7.HAFTA

Sendikalar Ve İstihdam

8.HAFTA

Sendikalar Ve Ücret

9.HAFTA

Sendikalar Ve Enflasyon

10.HAFTA

Sendikalar Ve Verimlilik

11.HAFTA

Sendikalar Ve İşsizlik

12.HAFTA

Sendikalar Ve Yoksulluk

13.HAFTA

Genel Değerlendirme

14.HAFTA

Tartışma

                                

 

SOSYAL BİLİMLERDE NİCEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ-I [3+0 / Hafta] (Seçmeli):Sosyal bilimlerde kullanılan temel matematik bilgisi, matris cebiri ve fonksiyonları, iktisadi verilerin ekonometrik değerlendirilmesi, regresyon analizi ile tahmin ve çıkarımlarda bulunmak, nitel bilginin analizi konuları incelenecektir.

 

1.HAFTA

Temel Matematik Kurallar

2.HAFTA

Olasılığın Temelleri

3.HAFTA

Matematiksel İstatistiğin Temelleri

4.HAFTA

Matris Cebirinin Özeti

5.HAFTA

Matris Formunda Doğrusal Regresyon Modeli

6.HAFTA

Ekonometrinin Doğası ve İktisadi Veri

7.HAFTA

Yatay-Kesit Veriler ile Regresyon Analizi

8.HAFTA

Basit Regresyon Analizi

9.HAFTA

Çoklu Regresyon Analizi: Tahmin

10.HAFTA

Çoklu Regresyon Analizi: Çıkarım

11.HAFTA

Çoklu Regresyon Analizi: SEKK’ninAsimtotik Özellikleri

12.HAFTA

Çoklu Regresyon Analizi: İleri Konular

13.HAFTA

Nitel Bilgi ile Çoklu Regresyon Analizleri: İkili Değişkenler

14.HAFTA

Değişsen Varyans ve Tanımlama Sorunları

 

İŞ HUKUKU UYGULAMALARI [3+0 / Hafta] (Seçmeli):İş hukukunun temel kavramları, iş hukukuna konu işçi ve işverenler arasındaki ilişkilerin örnekler üzerinden değerlendirilmesi, sendikaların yetkileri ve toplu sözleşmeden doğan haklar, ihbar ve kıdem tazminatı ve diğer işçi alacakları incelenecektir.

 

1.HAFTA

İşçi, çırak,stajyer,işveren,işveren vekili asıl işveren, alt işveren (taşeron) ve sorumlulukları

2.HAFTA

Sözleşme Türleri Kadın işçinin çalışma koşulları

3.HAFTA

İşçinin iş görme borcu

4.HAFTA

İşçinin sigara ve alkollü içki içmesi

5.HAFTA

Rekabet Yasağı Sözleşmesi

6.HAFTA

Sürekli ve mevsimlik işler işyerinin devri

7.HAFTA

İş kazası ve Sorumluluk

8.HAFTA

Ara Sınav

9.HAFTA

Ara Dinlenmesi, Fazla Çalışma (Mesai), İşyeri değişikliği

10.HAFTA

Sendika Kuruculuğu ve Üyeliği İşkolu ve yetki Tespiti, Toplu Sözleşmeden Yararlanma

11.HAFTA

Yetki Tespiti İşyeri Sendika Temsilciliği

12.HAFTA

Sendika Yöneticiliği Çağrı, Toplu Görüşme, Resmi Arabulucu

13.HAFTA

İhbar ve Kıdem Tazminatı ile Yıllık İzin Ücretinin Hesabı

14.HAFTA

Yarıyıl Sonu Sınavı

 

BİLGİ TOPLUMUNDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ[3+0 / Hafta] (Seçmeli): Örgütsel davranış modeli. Örgütlerde karar davranışı: Karar verme, karar türleri, etkin karar vermenin şartları ve grup kararları. Örgütlerde Çatışma: Çatışmanın tanımı ve kaynakları, çatışmanın önemi, çatışma kaynakları, çatışmanın sonuçları, çatışma yönetimi ve sorun çözmenin duygusal yönü. Örgütlerde hayal kırıklığı ve iş tatmini. Örgütlerin yönetiminde stres: Bireysel ve örgütsel stres, stresin sebepleri ve sonuçları. Gruplar ve grup davranışı. Birey-örgüt bütünleşmesinde davranışsal yaklaşımlar.

 

1.HAFTA

Sistem ve Sistem Yaklaşımı

2.HAFTA

Örgütsel Davranış, Davranış Bilimlerinin Uygulama Alanları

3.HAFTA

İletişim Kavramı ve Tanımı, Temel Özellikleri, Beden Dili, Örgütsel İletişim

4.HAFTA

Sosyal Gruplar ve Davranış

5.HAFTA

Toplum ve Davranış, Toplumun Temel Özellikleri, Sosyal Yapı ve Sosyal İlişkiler

6.HAFTA

Kültür Kavramı ve Tanımı Unsurları ve Özellikleri, Kültür Çeşitleri, Örgüt Kültürü

7.HAFTA

Tutum ve Davranış

8.HAFTA

Sosyal Etki ve Uyma Davranışı

9.HAFTA

Örgütlerde Çatışma

10.HAFTA

Örgütlerde Stres ve Stres Yönetimi.

11.HAFTA

Örgütlerde Liderlik

12.HAFTA

Uyum Sorunları ve Savunma Mekanizmaları, Davranış Bozuklukları.

13.HAFTA

Örgütsel Motivasyon

14.HAFTA

Algılama, Öğrenme, Duygusal Zeka

 

 

TÜRKİYE’DE SOSYAL HUKUK VE UYGULAMALARI[3+0/ Hafta] (Seçmeli):Sosyal güvenlik kavramının tarihi gelişimi, sosyal güvenlik hukukunun çağdaş eğilimleri, AB’de ve Türkiye’de sosyal güvenlik hukuku, sosyal güvenliğin türleri ve yönetimi, iş kazası, hastalık, analık, malullük vb. sigorta türleri incelenecektir.

 

1.HAFTA

Sosyal Güvenlik Kavramı

2.HAFTA

Sosyal Güvenlik Sisteminin Tarihsel Gelişimi

3.HAFTA

Uluslararası Hukukta ve Avrupa Hukukunda Sosyal Güvenlik

4.HAFTA

Sosyal Güvenliğin Çağdaş Eğilimleri ve Boyutları

5.HAFTA

Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Sosyal Sigortalar

6.HAFTA

Sosyal Sigortaların İdari Yönetimi

7.HAFTA

Sosyal Sigorta Türler

8.HAFTA

Ara Sınav

9.HAFTA

İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası

10.HAFTA

Hastalık Sigortası

11.HAFTA

Analık Sigortası

12.HAFTA

Uzun Vadeli Sigorta Türleri

13.HAFTA

Malullük Sigortası

14.HAFTA

Yaşlılık Sigortası-Ölüm Sigortası

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI [3+0 / Hafta] (Seçmeli): İş güvenliğinin konusu, önemi, tarihi gelişimi, sosyal tarafların yükümlülükleri, tazminat davaları ve işverenin sorumluluğu, iş güvenliğinin denetimi ve denetimde iş müfettişlerinin hak ve yükümlülükleri, denetimin sonuçları

 

1.HAFTA

İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı

2.HAFTA

Dünyada İSG´nin Gelişimi

3.HAFTA

Uluslararası Alanda İSG Mevzuatı ve Aktörleri

4.HAFTA

Türkiye´de İSG´nin Gelişimi

5.HAFTA

İş sağlığı ile ilgili kanun ve yönetmelikleri uygulamak

6.HAFTA

İş sağlığı ve güvenliği ilkelerini iş yerinde takip etmek

7.HAFTA

Risk analizleri yapabilmek

8.HAFTA

Ara sınav

9.HAFTA

Kişisel koruyucu ekipmanları bilmek ve uygulamak

10.HAFTA

İş güvenliği temel kavramları bilmek

11.HAFTA

İş hayatında iş sağlığı ve güvenliği temel eğitim sağlamak

12.HAFTA

İş sağlığı ve güvenliği yeni gelişmeleri takip edebilme

13.HAFTA

İş sağlığını tatbiki olarak yapabilme kabiliyetini sağlamak

14.HAFTA

İş güvenliği bakış açısını geliştirmek

 

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YAPISI VE EMEK PİYASALARI [3+0 / Hafta] (Seçmeli):Osmanlı Devleti mirası olarak Türkiye ekonomisi, alınan radikal kararlar ve sonuçları, sektörel gelişmelerin tahlili, ekonomik politikalar ve dünyada eşanlı durum analizi, güncel Türkiye Ekonomisi ve sorunları, emek piyasası ile ilgili verilerin analizi, emek piyasasını düzenleyen istihdam kurumları, Türkiye’de uygulanan aktif ve pasif emek piyasası politikaları konuları incelenecektir.

 

1.HAFTA

Türkiye ekonomisinin tarihsel gelişimi

2.HAFTA

Türkiye ekonomisinde alınan radikal kararlar ve sonuçları

3.HAFTA

Türkiye ekonomisinde sektörel gelişme yapı

4.HAFTA

Türkiye ve dünya ekonomisi bağlamında uygulanan ekonomik politikaların değerlendirilmesi

5.HAFTA

Dünya ekonomisi içinde Türkiye nin yeri

6.HAFTA

Türkiye de güncel ekonomik konu başlıkları

7.HAFTA

Emek piyasası ile ilgili kavramlar

8.HAFTA

Emek piyasası türleri

9.HAFTA

Türkiye emek piyasasının özellikleri

10.HAFTA

Küreselleşme, yeni emek ve karşılaştığı sorunlar

11.HAFTA

Türkiye de emek piyasasını düzenleyen istihdam kurumları

12.HAFTA

Türkiye de aktif ve pasif emek piyasası politikaları

13.HAFTA

Genel Değerlendirme

14.HAFTA

Tartışma

 

 

İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI[3+0 / Hafta] (Seçmeli): İnsan kaynağının sağlanması, insan kaynakları planlamasının önemi, yararları, eleman seçme ve yerleştirme süreci, işgücü arz ve talebinin belirlenmesi vb incelenecektir.

 

1.HAFTA

İnsan kaynakları planlamasının genel çerçevesi

2.HAFTA

İnsan kaynakları planlamasının amaçları, önemi ve yararları

3.HAFTA

İnsan kaynakları politikalarının geliştirilmesi

4.HAFTA

Çalışan İhtiyacının Tahmini

5.HAFTA

Çalışan tedariki

6.HAFTA

İşgücü Arz ve Talebinin Dengelenmesi

7.HAFTA

Çalışan seçimi ve önemi

8.HAFTA

Çalışan seçiminde kullanılan yöntemler

9.HAFTA

Çalışanı işe yerleştirme

10.HAFTA

Eğitim ve geliştirme

11.HAFTA

Örgütsel sosyalizasyon ve kariyer yönetimi

12.HAFTA

İş analizleri ve iş tanımları

13.HAFTA

İş değerleme

14.HAFTA

İş değerleme yöntemleri

 

ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ [3+0 / Hafta] (Seçmeli): Çalışma Psikolojisi alanında kurumsal gelişmeler, davranış bilimleri, işgörenlerin uyarlanması, güdülenmesi, işletmelerde endüstriyel demokrasi ve yönetime katılma.

 

1.HAFTA

Çalışma Psikolojisine Giriş

2.HAFTA

Çalışma Psikolojisinin Tanımı, Kapsamı ve Gelişimi

3.HAFTA

Çalışma Psikolojisinin Temel Kavramları

4.HAFTA

Kişilik ve Çalışma Hayatı Arasındaki İlişki

5.HAFTA

İnsan Kaynaklarını Yönlendirme

6.HAFTA

Günümüzde İşgücü Eğitimi

7.HAFTA

Çalışanları Güdüleyici Faktörler

8.HAFTA

Örgütlerde Psikolojik Sorun ve Şikayetler

9.HAFTA

Çalışanlarda Stres ve Stres Kaynakları

10.HAFTA

Çalışanlarda Yorgunluk ve Tükenmişlik

11.HAFTA

İş Analizi ve İş Değerlendirme

12.HAFTA

Personel Seçme Teknik ve Yöntemleri

13.HAFTA

Personel Seçiminde Bilgi Toplama Kaynakları

14.HAFTA

İşgücünün İstihdam Sorunları ve İşsizlik Psikolojisi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU [3+0 / Hafta] (Seçmeli): İş güvenliği ile ilgili olarak, ülkemizde ve dünyada uygulanan, uygulanmakta olan kanun tüzük, yönetmelik, yönerge ve özel yasal prosedürlerin tarihçesi, yorumlanması, uygulanması, şikayetlerin değerlendirilmesi, bilirkişilik ve revize edilme yöntemleri, isg mevzuatına ilişkin tüzük ve yönetmelikler, SSK, BAĞKUR, İŞKUR ve diğer kanunların isg ile ilgili tüzük ve yönetmelikler

 

1.HAFTA

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

2.HAFTA

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Uluslararası ve Ulusal Yasal Dayanakları ve Kurumsal Yapı

3.HAFTA

İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri

4.HAFTA

Konsey, Kurul ve Koordinasyon Uygulamaları

5.HAFTA

Teftiş ve İdari Yaptırımlar, Çeşitli ve Geçici Hükümler ve İlgili Yönetmeliklerin Tanıtımı

6.HAFTA

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin Analizi

7.HAFTA

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin Analizi

8.HAFTA

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğin Analizi

9.HAFTA

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğinin Analizi

10.HAFTA

Çalışanların İş sağlığı ve Güvenliği Hakkında Eğitiminin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Analizi

11.HAFTA

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliğin Analizi

12.HAFTA

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Analizi

13.HAFTA

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin Analizi

14.HAFTA

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmeliğin Analizi

 

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ[3+0 / Hafta] (Seçmeli): Bu derste, amaç sadece öğrencilere Toplam Kalite yönetiminin teorik altyapısını vermek değil aynı zamanda vaka çalışmaları yardımıyla TKY uygulamalarının temelini vermektir. Küreselleşme sonucu olarak pazarda işletmelerin TKY uygulamaları çok önem arz etmektedir. Bu bağlamda bu dersin misyonu ile paralel olarak katılımcılar için amaçlanan, temel beceri,bilgi ve yetenekleri kazanabilmeleridir.

 

1.HAFTA

Kalite kavramına Giriş

2.HAFTA

Toplam Kalite Yönetimi’nin prensip ve uygulamaları

3.HAFTA

Toplam Kalite Yönetimi’nin araç ve teknikleri

4.HAFTA

Toplam Kalite Yönetiminin araç ve teknikleri

5.HAFTA

İstatistik’in Temel Kavramları

6.HAFTA

Değişkenler için Kontrol Çizelgeleri

7.HAFTA

Ara sınav

8.HAFTA

Olasılık Teorisi’nin Temel Kavramları

9.HAFTA

Nitelikler için Kontrol Çizelgeleri

10.HAFTA

Niteliklerle Kabul Örneklemesi

11.HAFTA

Güvenilirlik

12.HAFTA

Yönetim ve Planlama Araçları

13.HAFTA

Vaka çalışması sunumları

14.HAFTA

Dönemin gözden geçirilmesi

 

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI[3+0 / Hafta] (Seçmeli): Sosyal güvenlik hukuku dersinde, Sosyal Güvenlik Kavramı, Sosyal Güvenliğin Çağdaş Eğilimleri ve Boyutları, Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Primli Rejim (İşçilerin Sosyal Güvenliği), Sosyal Sigorta Türleri, Memurların Sosyal Güvenliği, Bağımsız çalışanların Sosyal Güvenliği, Sigortalı Hizmetlerinin Birleşmesi, Bireysel Emeklilik ve Yatırım Sistemi, Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Primsiz Rejim konuları işlenmektedir.

 

1.HAFTA

Türk sosyal güvenlik mevzuatının genel esasları
Sosyal güvenliğin kurumsal yapısı: Sosyal Güvenlik Kurumu

2.HAFTA

Sosyal güvenliğin kurumsal yapısı: Sosyal Güvenlik Kurumu

3.HAFTA

Sigortalılık ilişkisi: Kişi olarak kapsam

4.HAFTA

Sigortalılık ilişkisi: Başlangıcı, bildirilmesi, sona ermesi ve yaptırımlar

5.HAFTA

Sosyal sigortaların finansmanı (1): Prim Oranları, prime esas kazançlar ve primlerin hesaplanması

6.HAFTA

Sosyal sigortaların finansmanı (2): prim belgeleri, primlerin ödenmesi, ödememenin yaptırımı

7.HAFTA

Kısa vadeli sigorta kolları (1): İş kazaları ve meslek hastalıkları, hastalık ve analık

8.HAFTA

 Ara Sınav

9.HAFTA

Kısa vadeli sigorta kolları (2): Sağlanan haklar ve hak kazanma 

10.HAFTA

Uzun vadeli sigorta kolları (1): Malullük sigortası

11.HAFTA

Uzun vadeli sigorta kolları (2): Yaşlılık sigortası

12.HAFTA

Uzun vadeli sigorta kolları (3): Ölüm sigortası

13.HAFTA

Uzun vadeli sigorta kolları (4): Ortak hükümler: hizmet birleştirilmesi, hizmet borçlanması ve kamu görevlileri ile ilgili özel hükümler

14.HAFTA

Genel Sağlık sigortası : (1) Kişi olarak kapsam(2) Sağlanan haklar ve şartları

 

AB SOSYAL HUKUKU VE TÜRKİYE [3+0 / Hafta] (Seçmeli):AB sosyal politikası, ana başlıklar ve kavramlar, AB sosyal politikasının temel prensipleri, AB sosyal politikasının hukuki temelleri, AB temel haklar şartı ve sosyal haklar, AB’de sosyal hakların gelişimi, AB’de çeşitli konularda hak ve sorumlulukların tahlili, AB yurttaşlığı kavramı, AB uyum sürecinde Türkiye’nin sosyal politika alanındaki yükümlülükleri ve uyum çalışmaları konuları incelenecektir.

 

1.HAFTA

AB Sosyal Politikası: Ana Başlıklar Ve Kavramlar

2.HAFTA

AB Sosyal Politikasının Kökleri

3.HAFTA

AB Sosyal Politikasın Temel Prensipleri

4.HAFTA

AB Sosyal Politikasının Hukuki Temelleri

5.HAFTA

AB Temel Haklar Şartı Ve Sosyal Haklar

6.HAFTA

Şart’ın Bağlayıcılığı Ve Önemi

7.HAFTA

Avrupa Birliğinde Sosyal Hakların Gelişimi

8.HAFTA

Sosyal Hakların Önem Ve İşlevi

9.HAFTA

AB’de Yönetime Katılma, Grev, Haksız Feshe Karşı Korunma Ve Adil Çalışma Koşulları Hakları

10.HAFTA

Roma Ve Maastrich Anlaşmaları Sürecinde Avrupa Sosyal Modeli

11.HAFTA

Avrupa Birliği Yurttaşlığı

12.HAFTA

AB Sosyal Politikasına İlişkin Düzenlemelerin Temel Yapıları

13.HAFTA

Sosyal Diyalog

14.HAFTA

AB’ye Entegrasyon Sürecinde Türkiye’nin Sosyal Politika Konusundaki Yükümlülükleri

 

 

SOSYAL BİLİMLERDE NİCEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ-II [3+0 / Hafta] (Seçmeli):Zaman serisi verileri ile regresyon analizi, zaman serilerinin durağanlığı, basit ve çoklu regresyon modelleri, temel varsayımlardan sapmalar, arıma ve volatilite modellemeleri, çok değişkenli GARCH modelleri, nedensellik testleri, eşbütünleme ve panel veri analizi konuları incelenecektir.

1.HAFTA

Zaman Serisi Verisi ile Regresyon Analizi

2.HAFTA

Zaman Serisi Verisi ile İlgili SEKK Kullanımı

3.HAFTA

Zaman Serisi Regresyonlarında Serisel Korelasyon ve Değişen Varyans

4.HAFTA

Zaman Serilerinin Durağanlığı

5.HAFTA

Basit ve Çoklu Regresyon Modelleri

6.HAFTA

Temel Varsayımlardan Sapmalar

7.HAFTA

Arıma Modelleri

8.HAFTA

Volatilite Modellemesi

9.HAFTA

GARCH Modellerinde Kukla Değişken Kullanımı

10.HAFTA

Çok Değişkenli GARCH Modelleri

11.HAFTA

Nedensellik Testleri

12.HAFTA

Vektör Otoregresif (VAR) Modeller

13.HAFTA

Eşbütünleme Analizi

14.HAFTA

Panel veri Analizi

 

KARŞILAŞTIRMALI ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ [3+0 / Hafta] (Seçmeli):Sendikaların gelişim süreci, gücü ve etkinlikleri, sendikal hareketin krizi, küreselleşme sürecinde sendikaların durumu, değişim sürecinde yeni örgütlenme stratejileri, uluslararası sendikacılığın doğuşu ve güncel durumu, sendikasız endüstri ilişkileri uluslararası endüstri ilişkileri yaklaşımları, ülke örnekleri.

 

1.HAFTA

Yeni Teknolojilerin Endüstri İlişkileri Üzerine Etkisi

2.HAFTA

Küreselleşmenin Endüstri İlişkileri Üzerine Etkisi

3.HAFTA

İşgücü Piyasası Esnekliğinin Nedenleri ve Türleri

4.HAFTA

İşgücü Piyasası Esnekliği ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar

5.HAFTA

Çok Uluslu Şirketlerin Endüstri İlişkileri Üzerine Etkisi

6.HAFTA

İnsan Kaynakları Yönetiminin Endüstri İlişkileri Üzerine Etkisi

7.HAFTA

Sosyal Diyalog ve Endüstri İlişkilerindeki Yeri (Vize sınavı)

8.HAFTA

İngiltere'de Endüstri İlişkileri

9.HAFTA

 Ara sınav

10.HAFTA

Fransa'da ve İtalya'da Endüstri İlişkileri

11.HAFTA

Almanya'da ve Avusturya'da Endüstri İlişkileri

12.HAFTA

İskandinav Ülkelerinde Endüstri İlişkileri

13.HAFTA

Hollanda'da Endüstri İlişkileri

14.HAFTA

ABD'de ve Japonya'da Endüstri İlişkileri

 

İŞLETMELERDE ETİK [3+0 / Hafta] (Seçmeli): İşletme operasyonlarının sosyal ve çevresel konulara bütünleştirilmesine ifade eden kurumsal sosyal sorumluk kavramı ve kurumsal yönetim ile bağıntısı, sorumlu işletme davranışının anlamı, kurumsal sosyal sorumluluk ve işletme amaçları uyumu, işletme etiği ve işletme etiğinin kurumsallaşması ve etik ikilemlerin çözümlenmesi konularında öğrenciyi yetkin kılmak.

 

1.HAFTA

İşletmeler ve Toplum

2.HAFTA

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı

3.HAFTA

Paydaş İlişkileri, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal Yönetim

4.HAFTA

Kurumsal Strateji ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk

5.HAFTA

Strateji ve Kültür ile Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bütünleşmesi

6.HAFTA

Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Ekonomik, Örgütsel ve Toplumsal Konular

7.HAFTA

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik

8.HAFTA

 Ara Sınav

9.HAFTA

İşletme Etiğinin Temelleri

10.HAFTA

İşletme Etiğinin Kurumsallaşması

11.HAFTA

Bireyler, Bireysel Değerler ve İşletme

12.HAFTA

Bireysel Haklar ve İşletme

13.HAFTA

Etkin Etik Programları Geliştirme

14.HAFTA

Etik İkilemlerin Çözülmesi

 

ÜCRET YÖNETİMİ [3+0 / Hafta] (Seçmeli):Ücret yapısının oluşumu, bölgesel ücret uygulamaları, şirket içi ücretin belirlenmesi ve performans yaklaşımı, uluslararası ücret politikaları ve güncel durum incelenecektir.

 

1.HAFTA

Ücrete ilişkin çeşitli kavramların incelenmesi.

2.HAFTA

Klasik ve modern ücret teorilerinin analizinin yapılması.

3.HAFTA

Ücret politikası kavramının türlerinin incelenmesi.

4.HAFTA

Ücret yönetiminin kavramsal olarak incelenmesi.

5.HAFTA

Ücret yönetiminin anlamı ve öneminin değerlendirilmesi

6.HAFTA

Ücret yönetiminin temel ilke ve amaçlarının irdelenmesi.

7.HAFTA

Ücret yönetiminin, ücret yönetimini etkileyen iç ve dış unsurlarının analizi.(ARA SINAV)

8.HAFTA

Ücret sistemlerinde karşılaşılan temel sorunların incelenmesi

9.HAFTA

Ücret yönetiminde izlenen politikaların değerlendirilmesi.

10.HAFTA

Ücret yönetiminde karşılaşılan temel sorunların analizi

11.HAFTA

İşe dayalı ücret sistemlerine yönelik uygulamaların incelenmesi.

12.HAFTA

Performansa dayalı ücret sistemlerine yönelik uygulamaların incelenmesi.

13.HAFTA

Yetkinliğe dayalı ücret sistemlerinin irdelenmesi.

14.HAFTA

Beceriye dayalı ücret sistemlerinin irdelenmesi.

 

 

ULUSLARARASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ [3+0 / Hafta] (Seçmeli):İnsan kaynakları yönetiminin uluslararası boyutlar, yeni işletme yapıları, uluslararası kariyer göçü ve yönetimi, çok uluslu şirketlerde insan kaynakları yönetimi, uluslararası işçi örgütleriyle ilişkiler.

 

1.HAFTA

İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı ve Kapsamı

2.HAFTA

İnsan Kaynakları Yönetiminin Stratejik Önemi

3.HAFTA

İş Analizi, İş Tanımı ve İş Gerekleri

4.HAFTA

Uluslararası İnsan Kaynakları Planlaması

5.HAFTA

İşgören Bulunması, Seçimi ve İşe Yerleştirilmesi

6.HAFTA

İKY Eğitimi ve Geliştirilmesi

7.HAFTA

Performans Değerleme

8.HAFTA

Vize Haftası

9.HAFTA

İş Değerleme

10.HAFTA

Çokuluslu Şirketlerde Ücret Yönetimi

11.HAFTA

İş Güvenliği ve Sağlık

12.HAFTA

İKY ile İlgili Yasal Düzenlemeler

13.HAFTA

İşçi-İşveren İlişkileri

14.HAFTA

Uluslararası Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

 

 

İŞGÜCÜ PİYASASI VE İSTİHDAM POLİTİKALARI [3+0 / Hafta] (Seçmeli):Emek ve istihdam ile ilgili kavramların açıklanması, istihdam teorileri, AB istihdam politikaları, Türkiye’de istihdam politikaları, bilgi toplumu ve emeğin yeni durumu, küreselleşme sürecinde emek mobilitesi, işsizlik kavramı ve boyutları, işsizliği önlemeye yönelik aktif ve pasif işgücü piyasası politikaları, işsizlikle mücadelede sendikaların rolü konuları incelenecektir.

 

1.HAFTA

Emek ve İstihdam Kavramaları

2.HAFTA

İstihdam Politikasının Temel Kavramları

3.HAFTA

İstihdam Teorileri

4.HAFTA

AB İstihdam Politikaları

5.HAFTA

Türkiye’de İstihdam Politikaları

6.HAFTA

Bilgi Toplumu Kavramı ve Emeğin Aldığı Yeni Biçim

7.HAFTA

Emek Piyasası Türleri

8.HAFTA

Emek Mobilitesi

9.HAFTA

İşsizlik Kavramı

10.HAFTA

İşsizliği Önlemeye Yönelik Aktif ve Pasif İstihdam Politikaları

11.HAFTA

Yeni Dünya Düzeninde Sendikaların Yeri

12.HAFTA

İşsizlikle Mücadelede Sendikaların Rolü

13.HAFTA

Genel Değerlendirme

14.HAFTA

Tartışma

 

ÖRGÜT GELİŞTİRME [3+0 / Hafta] (Seçmeli): Örgüt geliştirme kavram ve süreci, amaç ve fonksiyonları ve örgüt geliştirme müdahale teknikleri incelenecektir.

 

1.HAFTA

Örgütsel Değişimin tanımı ve kapsamı

2.HAFTA

Örgütsel Değişimi ortaya çıkaran faktörler

3.HAFTA

Değişim süreci ve inovasyonla İlişkisi

4.HAFTA

Değişime direnç ve dirençle başetme yolları

5.HAFTA

Örgüt geliştirme kavramı, kapsamı ve temel öğeleri

6.HAFTA

Örgüt geliştirmenin amacı-varsayım ve fonksiyonları

7.HAFTA

Örgüt geliştirme süreci

8.HAFTA

Örgüt geliştirmede müdahale tekniklerine genel bakış

9.HAFTA

Bireylerarası ilişkilere yönelik örgüt geliştirme müdahaleleri

10.HAFTA

Duyarlılık eğitimi, etkileşim analizi ve kariyer planlama

11.HAFTA

Örgütün bütününe yönelik müdahale teknikleri

12.HAFTA

İnceleme- geri besleme ve çalışma yaşamının kalitesi

13.HAFTA

Takım kurma ve geliştirme süreci, takım çalışmasının amaçları

14.HAFTA

Genel Değerlendirme

 

ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİNİN GÜNCEL SORUNLARI [3+0 / Hafta] (Seçmeli): Yeni ekonomi – çalışma – toplum, Çalışma hayatında kadın, Günümüzde üretim – tüketim toplumları ve çalışma ilişkileri, Güncel sorunlar: Esnek çalışma – formel – enformel çalışma – taşeronlaşma – sendikasızlaş(tır)ma ve toplum, Geçmişten geleceğe sınıflar – sınıflar arası çatışma ve toplum 

 

1.HAFTA

Çalışma sosyolojisine dair temel kavramlar

2.HAFTA

Çalışma ilişkilerine dair klasik yaklaşımlar: Marx – Durkheim – Weber 

3.HAFTA

Modernite öncesi çalışma ve toplum (Roma – Feodal Avrupa) 

4.HAFTA

Klasik Osmanlı döneminde çalışma ve toplum  

5.HAFTA

Sanayi inkılabı – sanayi toplumu ve çalışma 

6.HAFTA

20.yüzyılda Batı – Doğu bloğu (çalışma ve toplum) 

7.HAFTA

Yeni ekonomi – çalışma – toplum (Ekonomik dönüşüm) 

8.HAFTA

Yeni ekonomi – çalışma – toplum (Çalışma ve toplumsal dönüşüm) 

9.HAFTA

Ara Sınav

10.HAFTA

Günümüzde üretim – tüketim toplumları ve çalışma ilişkileri (ABD, Türkiye, Japonya, Almanya, Çin mukayesesi) 

11.HAFTA

Sendikalar ve çalışma – toplum ilişkisinde işlevleri 

12.HAFTA

Çalışma hayatında kadın (Süreç, konum, toplumda yol açtığı dönüşüm) 

13.HAFTA

Güncel sorunlar: Esnek çalışma – formel – enformel çalışma – taşeronlaşma – sendikasızlaş(tır)ma ve toplum 

14.HAFTA

Geçmişten geleceğe sınıflar – sınıflar arası çatışma ve toplum 

 

KAMU SEKTÖRÜNDE İNSAN KAYNAKLARI [3+0 / Hafta] (Seçmeli): Personel Yönetiminin tanımı ve tarihi, Türk Kamu Personel Sisteminin özellikleri, örgütsel amaçlar ve iş tasarımı, iş tanımları, başarı standartları ve çalışma şartlarının belirlenmesi, işe alma, işe uyum eğitimi, iş değerleme, ücret sistemleri, başarı değerleme, toplu pazarlık, hizmet-içi eğitim ve personelin verimliliğinin artırılması, teşvik sistem ve yöntemleri.

 

1.HAFTA

Personel yönetimi

2.HAFTA

Türkiye’de kamu personel rejimi

3.HAFTA

Kamu kurum ve kuruluşlarında personel istihdam biçimleri

4.HAFTA

Kurum ve çalışan ilişkileri

5.HAFTA

Sınıflandırma ve kariyer sistemi

6.HAFTA

Ücret, Terfi, Sicil

7.HAFTA

Memurların hakları ve yükümlülükleri

8.HAFTA

Arasınav

9.HAFTA

Memur sendikaları

10.HAFTA

Memurların sosyal güvenliği

11.HAFTA

Disiplin ve disiplin cezaları

12.HAFTA

Memurların eğitimi

13.HAFTA

Hizmet içi eğitim

14.HAFTA

Genel değerlendirme

 

EMEK PİYASALARI, MESLEKİ EĞİTİM VE HAYAT BOYU ÖĞRENME [3+0 / Hafta] (Seçmeli):İşgücü eğitim ve mesleki eğitim ile ilgili kavramların açıklanması, işgücünün değişen yapısının incelenmesi, bilgi toplumu ve hayat boyu öğrenme kavramı ve önemi, Türkiye’de eğitim işgücü ve istihdam yapısı, istihdamın arttırılması ile ilgili mesleki eğitim politikaları, insan gücü planlaması ve eğitim, hayat boyu öğrenme programları ve kandıların işgücüne katılması, Türkiye’deki mesleki eğitimin güncel durumu konuları incelenecektir.

 

1.HAFTA

İşgücü, Eğitim, Mesleki Eğitim Kavramları

2.HAFTA

Post-Fordizm Ve İşgücünün Değişen Yapısı

3.HAFTA

Mesleki Eğitimin İşgücü Yapısı Üzerindeki Önemi

4.HAFTA

Bilgi Toplumu Ve Hayat Boyu Öğrenme Kavramı

5.HAFTA

Hayat Boyu Öğrenme’nin İstihdam Koşulları İçerisindeki Artan Önemi

6.HAFTA

AB İstihdam Stratejisi

7.HAFTA

Türkiye’de Eğitim Ve İşgücü Piyasası

8.HAFTA

Türkiye’nin Eğitim Ve İstihdam Yapısı

9.HAFTA

Türkiye’de İşgücü Piyasası Sorunları

10.HAFTA

Türkiye’de İstihdamın Arttırılması İle İlgili Mesleki Eğitim Politikaları

11.HAFTA

Türkiye’nin Hayat Boyu Öğrenme Kavramına Yönelik Bakış Açısı

12.HAFTA

İnsangücü Planlaması

13.HAFTA

Hayat Boyu Öğrenme programları ve Kadınların İşgücüne Katılması

14.HAFTA

Türkiye’de Mesleki Eğitimi Reform Çabaları

 

PROJE ÇALIŞMASI [0+1 / Hafta] (Zorunlu): Proje çalışmasının yapıldığı alan, ortam ve kullanılacak alet ve ekipmanların tanıtılması, alet ve ekipmanların çalışma prensiplerinin gösterilmesi.

 

1.HAFTA

Proje çalışması için kullanılan alan ve kısıtlamaları

2.HAFTA

Proje çalışması için kullanılan alan ve kısıtlamaları

3.HAFTA

Bilimsel çalışmalarda kullanılacak her bir alet ve ekipmanın çalışma prensibi

4.HAFTA

Bilimsel çalışmalarda kullanılacak her bir alet ve ekipmanın çalışma prensibi

5.HAFTA

Çalışma alanı ile ilgili, yazılım, alet ve ekipmanların kullanımı

6.HAFTA

Çalışma alanı ile ilgili, yazılım, alet ve ekipmanların kullanımı

7.HAFTA

Çalışmanın tasarımı

8.HAFTA

Çalışmanın tasarımı

9.HAFTA

Çalışmanın ön denemeleri ve sonradan çıkabilecekler aksaklıklarını tespiti

10.HAFTA

Çalışmanın yöntem ve bulgularının tablo, grafik gibi görsel araçlar kullanılarak sunulması

11.HAFTA

Çalışmanın yöntem ve bulgularının tablo, grafik gibi görsel araçlar kullanılarak sunulması

12.HAFTA

Çalışmada kullanılacak istatistik programı

13.HAFTA

Uygulamalardan elde edilecek bulguların analizi ve yorumlanması

14.HAFTA

Uygulamalardan elde edilecek bulguların analizi ve yorumlanması

 

 

TEZSİZ DERS İÇERİKLERİ ÇEEİ

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.