Bilgeliğe Yolculuk...
İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
12/04/2019 12:49:03 - 12/04/2019 12:49:03 - 17438 Okunma

Ders İçerikleri:

GÜZ YARIYILI DERSLERİ (DERS İÇERİKLERİ)

 

CEI DR 101 İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ-I [3+0 / Hafta] (Zorunlu):Bu dersin amacı temel ekonometrik teorinin anlatılması ve ekonometrik yöntemler ile ekonomik verilerin analiz edilebilmesinin sağlanmasıdır. Dersi tamamlayan öğrencinin ekonometri yöntemlerini uygulayabilir ve sonuçlarını yorumlayabilir duruma gelmesi amaçlanmaktadır.

 

1.HAFTA

Temel Matematik Kurallar

2.HAFTA

Olasılığın Temelleri

3.HAFTA

Matematiksel İstatistiğin Temelleri

4.HAFTA

Matris Cebirinin Özeti

5.HAFTA

Matris Formunda Doğrusal Regresyon Modeli

6.HAFTA

Ekonometrinin Doğası ve İktisadi Veri

7.HAFTA

Yatay-Kesit Veriler ile Regresyon Analizi

8.HAFTA

Basit Regresyon Analizi

9.HAFTA

Çoklu Regresyon Analizi: Tahmin

10.HAFTA

Çoklu Regresyon Analizi: Çıkarım

11.HAFTA

Çoklu Regresyon Analizi: SEKK’ninAsimtotik Özellikleri

12.HAFTA

Çoklu Regresyon Analizi: İleri Konular

13.HAFTA

Nitel Bilgi ile Çoklu Regresyon Analizleri: İkili Değişkenler

14.HAFTA

Değişsen Vayryans ve Tanımlama Sorunları

 

CEI DR 102 KARŞILAŞTIRMALI ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 3+0 / Hafta] (Zorunlu):Türkiye’de toplu işçi-işveren ilişkilerinde mevcut yasal düzenlemeler ve uygulamalardan kaynaklanan sorunlar ile Türkiye’de ve Dünya’daki farklı sistemlerin başta Uluslararası Çalışma Örgütü olmak üzere uluslararası kuruluşların belirlediği endüstriyel ilişkilerin evrensel norm ve standartlarıyla örtüşmeyen uygulamaları incelenecektir.

 

1.HAFTA

Karşılaştırmalı Endüstri İlişkilerine Giriş Ve Genel Yaklaşımlar

2.HAFTA

Karşılaştırmalı Endüstri İlişkilerini Açıklayan Teoriler

3.HAFTA

ABD’de Endüstri İlişkileri

4.HAFTA

İngiltere’de Endüstri İlişkileri

5.HAFTA

İskandinav Ülkelerinde Endüstri İlişkileri

6.HAFTA

Kıta Avrupası’nda Endüstri İlişkileri

7.HAFTA

Japonya’da Endüstri İlişkileri

8.HAFTA

Avustralya’da Endüstri İlişkileri

9.HAFTA

Çin ve Hindistan’da Endüstri İlişkileri

10.HAFTA

Eski Doğu Bloğu Ülkelerinde Endüstri İlişkileri

11.HAFTA

Gelişmekte Olan Ülkelerde Endüstri İlişkileri

12.HAFTA

Küreselleşmenin Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri Açısından Etkileri Ve Ülke Tutumları

13.HAFTA

Küresel Endüstri İlişkileri ve ILO’nun İşlevi

14.HAFTA

Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri Çerçevesinde Genel Değerlendirme ve Türk Endüstri İlişkileri Sistemİ

 

CEI DR 103 TÜRKİYE’DE İŞ HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI[3+0 / Hafta] (Seçmeli):İş hukukunun temel kavramları, iş hukukuna konu işçi ve işverenler arasındaki ilişkilerin örnekler üzerinden değerlendirilmesi, sendikaların yetkileri ve toplu sözleşmeden doğan haklar, ihbar ve kıdem tazminatı ve diğer işçi alacakları incelenecektir.

 

1.HAFTA

İş Hukuku Tanımlarına İlişkin Sorunlar

2.HAFTA

İş Sözleşmesinde Tarafların Borçları

3.HAFTA

Ücreti Koruyucu Düzenlemeler

4.HAFTA

İş Güvencesi ve İşe İadeye İlişkin Sorunlar

5.HAFTA

Alt İşverenlik Uygulamasına İlişkin Sorunlar

6.HAFTA

Çalışma Sürelerine İlişkin Sorunlar

7.HAFTA

Haksız Feshe İlişkin Sorunlar

8.HAFTA

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Sorunlar

9.HAFTA

Kıdem Tazminatına İlişkin Sorunlar

10.HAFTA

Esnek Çalışma Biçimlerinin Hukuki Boyutuna İlişkin Sorunlar

11.HAFTA

İzin Ve İzin Sürelerine İlişkin Sorunlar

12.HAFTA

Sözleşmenin Sona Ermesi İle İlgili Durumlar

13.HAFTA

Çeşitli Risk Hallerinde İşçinin Korunmasına İlişkin Hükümler

14.HAFTA

Yeni Sözleşme Türleri ve İş Hukukundaki Yeri

 

CEI DR 104 SOSYAL SİYASETTE GÜNCEL GELİŞMELER VE YAKLAŞIMLAR [3+0 / Hafta] (Seçmeli):Derste neo-liberal iktisadi politikaların sosyal siyaset uygulamalarına yansımaları, devletin değişen rolü, işsizliğin yeni boyutları, göçlerin sonuçları, güvencesiz istihdam ve enformelleşme ile gelişen sosyal hak talepleri ve pozitif ayrımcılık uygulamaları gibi konular ele alınacaktır.

 

1.HAFTA

İşsizlik Sorunu

2.HAFTA

İç ve Dış Göçler, Türkiye’de Yabancı-Kaçak-Göçmen ve Sığınmacıların Durumu

3.HAFTA

Kayıtdışı Ekonomi ve İstihdam Politikaları

4.HAFTA

Bir Sosyal Sorun Olarak Ekolojik Haklar

5.HAFTA

Kentleşme Sorunları ve Konut Problemi

6.HAFTA

Yoksulluk Ve Gelir Adaletsizliği

7.HAFTA

Demografik Fırsat Penceresi ve Nüfusun Yaşlanması

8.HAFTA

Özürlüler ve Dezavantajların Giderilmesi

9.HAFTA

Cinsiyet İlişkileri,  Kadın Sorunları ve Kadınlara Yönelik Şiddet

10.HAFTA

Sokak Çocuklarının Topluma Kazandırılması

11.HAFTA

İnsan Gücü Planlaması ve Eğitim Sorunları

12.HAFTA

İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Önlenmesi ve Tazmini

13.HAFTA

Sosyal Güvenlik Alanında Güncel Gelişmeler

14.HAFTA

Sosyal Politika Açısından AB’ye Uyum

 

CEI DR 105 TÜRKİYE’DE YOKSULLUK VE GELİR DAĞILIMI [3+0 / Hafta] (Seçmeli):Yoksulluk ve gelir dağılımının tanımı ve aralarındaki ilişki, yoksulluk sınırının belirlenmesi ile ilgili ölçüm sorunları, dünyada gelir dağılımı durumu, açlık ve yetersiz beslenme ve sonuçları, yoksulluğun sebepleri, Türkiye’de yoksulluğun boyutları ve yoksulluk algısı konuları incelenecektir.

 

1.HAFTA

Yoksulluk, Yoksunluk ve Gelir Dağılımının Kavramsal Çerçevesi

2.HAFTA

Dünya’da ve OECD Ülkelerinde Genel Durum ve Eğilimler

3.HAFTA

Yoksulluğu Azaltma Yönündeki Politikalar

4.HAFTA

Dünya’da Yoksullukla Mücadelede İyi Uygulama Örnekleri

5.HAFTA

İşgücü Piyasası ve Korunmasız Grupların İlişkisi

6.HAFTA

Türkiye’de Yoksulluğun Analizi

7.HAFTA

Gelir Dağılımı ve Gelir Dağılımının Dinamik Görünümü

8.HAFTA

Orta Gelir Tuzağı ve Türkiye’de Test Edilmesi

9.HAFTA

Dünyada ve Türkiye’de Çalışan Yoksullar 

10.HAFTA

Bölgesel Gelir Dağılımı Açısından Denkleştirici Politikalar

11.HAFTA

Türkiye’de ve Dünya’da Kadın Yoksulluğu

12.HAFTA

Gelir Dağılımının bir Yansıması Olarak Kentsel- Kırsal Çevre Sorunu

13.HAFTA

Gelir Denkleştirici Bir Araç Olarak Ekonomik Dayanışma Örgütleri

14.HAFTA

Gelir Dağılımı ve Yoksullukta Küresel Eğilim ve Projeksiyonlar

 

 

CEI DR 106 KÜRESELLEŞME VE ÜCRET POLİTİKALARI [3+0 / Hafta] (Seçmeli): Küreselleşme ve sonrasında ortaya çıkan neo-liberal yaklaşımlar açısından ücret, işletmeler açısından ücret ve ücrete bağlı sosyal sorunların bütünleşik bir perspektiften incelenmesi yapılacaktır.

 

1.HAFTA

Küreselleşme ve Ücret Kavramında Değişimler

2.HAFTA

Klasik İktisat Teorisi’nde Ücret

3.HAFTA

Neo-Klasik Ücret Çözümlemeleri

4.HAFTA

Keynesyen Teori ve Ücret

5.HAFTA

Radikal Çözümlemeler

6.HAFTA

Toplu Pazarlık ve Ücrete Etkileri

7.HAFTA

Keynesyen ve Neo-Liberal Makro İktisat Politikaları ve Ücret

8.HAFTA

Kamu Kesimi Ücret Politikaları

9.HAFTA

Asgari Ücret Politikası ve Bölgesel Asgari Ücret Rejimi

10.HAFTA

İşyeri Düzeyinde İzlenen Ücret Politikaları

11.HAFTA

 Zaman Esasına Dayalı Ücret Politikaları

12.HAFTA

Verimliliğe Dayalı Ücret Politikaları

13.HAFTA

Performansa Dayalı Ücret Politikaları

14.HAFTA

Ücret Tespitinde “Esnekleşme”

 

CEI DR 107 KÜRESELLEŞME VE ÇALIŞMA STANDARTLARI[3+0 / Hafta] (Seçmeli): Başta Uluslararası Çalışma Örgütü ve Avrupa Birliği olmak üzere, çeşitli uluslararası kuruluşların bireysel ve toplu çalışma ilişkilerine ilişkin standartları ve normları incelenecektir.

 

1.HAFTA

Sosyal ve Yasal Dayanakları ile Çalışma Hakkı

2.HAFTA

Çalışma Koşullarının Tarihsel Gelişimi

3.HAFTA

Çalışma Standartlarının Uluslararası Düzeyde Uygulanması

4.HAFTA

Uluslararası Çalışma Standartları ve Uluslararası Çalışma Örgütü’ nün Rolünün Güçlendirilmesi

5.HAFTA

Diğer Uluslararası Sözleşmelerde Çalışma Koşulları (İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Avrupa Sosyal Şartı, vs)

6.HAFTA

AB Çalışma Standartları

7.HAFTA

Çalışma Şartlarını Belirlemeye Yönelik Sivil Toplum Girişimleri

8.HAFTA

Türkiye’deki Çalışma Şartlarının Eleştirisi

9.HAFTA

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun Değerlendirilmesi

10.HAFTA

Standart Oluşturma ve Standartların Evrenselliği

11.HAFTA

Uluslararası Ticaret ve Rekabetin Çalışma Standartları Açısından Değerlendirilmesi

12.HAFTA

Sosyal Damping Sorunu ve Önlenmesi

13.HAFTA

Küresel Çalışma Standartları Sistemine Doğru

14.HAFTA

Evrensel Değerler Işığında Türkiye’de Çalışma Şartlarının Geliştirilmesi

 

CEI DR 108 AB VE TÜRKİYE’DE İSTİHDAM POLİTİKALARI [3+0 / Hafta] (Seçmeli): Emek ve istihdam ile ilgili kavramların açıklanması, istihdam teorileri, AB istihdam politikaları, Türkiye’de istihdam politikaları, bilgi toplumu ve emeğin yeni durumu, küreselleşme sürecinde emek mobilitesi, işsizlik kavramı ve boyutları, işsizliği önlemeye yönelik aktif ve pasif işgücü piyasası politikaları, işsizlikle mücadelede sendikaların rolü konuları incelenecektir.

 

1.HAFTA

İşsizlik ve İşsizliğin Ölçülmesi

2.HAFTA

İşsizlik Türleri ve AB ve Türkiye’de İşsizliğin Analizi

3.HAFTA

AB İstihdam Politikası ve Gelişimi

4.HAFTA

Türkiye ‘de İstihdam Politikaları

5.HAFTA

Aktif İşgücü Piyasası Politikaları

6.HAFTA

İşe Yerleştirme ve Aracılık Hizmetleri

7.HAFTA

İstihdam Sübvansiyonları

8.HAFTA

Mesleki Eğitim ve Gençlere Yönelik Politikalar

9.HAFTA

Engellilere Yönelik Politikalar

10.HAFTA

Pasif İşgücü Piyasası Politikaları

11.HAFTA

Yeni Çalışma Türlerinin İstihdam İçin Araçsallaştırılması

12.HAFTA

Güvenceli Esnek Çalışma Modelleri

13.HAFTA

Avrupa Birliğine Uyumun Türkiye’de İstihdam PolitikalarınaYansımaları

14.HAFTA

Türkiye’de İstihdamın Gelecek Projeksiyonu

 

CEI DR 109 SOSYAL POLİTİKA EKONOMİSİ[3+0 / Hafta] (Seçmeli): Refah ekonomisi ve sosyal politika olgusu ve onu hazırlayan koşullar, sosyal devlet, sosyal taraflar ve uluslararası gelişmeler ekonomik bir perspektif ile ele alınmakta; ayrıca sosyal sorunlar ve sosyal politika uygulamalarına gerek genel anlamı ile gerekse Türkiye uygulamaları ile ders içerisinde yer verilmektedir.

 

 

1.HAFTA

Sosyal Politika Ekonomisine Giriş: Kavramsal Çerçeve

2.HAFTA

Sosyal Politikanın Siyasal Analizi: Sosyal Adalet ve Devlet

3.HAFTA

Sosyal Politikanın Ekonomik Analizi-I: Devlet Müdahalesi

4.HAFTA

Sosyal Politikanın Ekonomik Analizi-II: Sosyal Sigortalar

5.HAFTA

Sosyal Politikanın Finansmanı

6.HAFTA

Devlet ve Gelirin Yeniden Dağılımı

7.HAFTA

Yoksulluk ve Yoksulluğun Ölçülmesi 

8.HAFTA

Yoksullukla Mücadele Politikaları ve Vatandaşlık Geliri

9.HAFTA

İşsizlik ve İşsizlikle Mücadelede Sosyal Politikalar

10.HAFTA

Sağlığın Ekonomi Politiği

11.HAFTA

Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmetler

12.HAFTA

Aile ve Çocuk Politikaları

13.HAFTA

Eğitim Politikaları

14.HAFTA

Sosyal Politikada Güncel Küresel Eğilimler

 

CEI DR 110 UYGULAMALI ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ [3+0 / Hafta] (Seçmeli): Gelişen sosyal olaylara paralel olarak, çalışanların gelişimini etkileyen psikolojik faktörler, sosyal ortamların insan yapısı üzerindeki etkileri, bu etkilerin çalışanların tutum ve davranışları üzerindeki etkisi, sağlıklı toplum ve sağlıklı davranışın özellikleri, sosyalleşmenin toplumsal fonksiyonları ve ulusların geleceği ile ilgili rolü konuları incelenecektir.

 

1.HAFTA

Çalışma Psikolojisinin İlgi Alanı ve Kapsamı 

2.HAFTA

Personel Psikolojisine Giriş 

3.HAFTA

İş Analizi 

4.HAFTA

Personel Seçimi 

5.HAFTA

Personel Eğitimi ve Geliştirme 

6.HAFTA

Performans Değerleme 

7.HAFTA

Örgüt Psikolojisine Giriş; Örgütsel Tutum Ve Davranışlar 

8.HAFTA

İşe Güdüleme 

9.HAFTA

Aşırı Motivasyon, Stres ve Rekabet Yönetimi 

10.HAFTA

Duygusal Emek ve Yönetilmesi 

11.HAFTA

İş Çevresi Koşulları 

12.HAFTA

İşin Fiziksel, Sosyal ve Zamana İlişkin Koşullarının Çalışanlara Uyarlanması 

13.HAFTA

İş Dizaynı Uygulamaları

14.HAFTA

İşsizlik ve Emeklilik Psikolojisi

 

 

 

BAHAR YARIYILI DERSLERİ

 

CEI DR 201 İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ-II [3+0 / Hafta] (Zorunlu): Bu dersin amacı temel ekonometrik teorinin anlatılması ve ekonometrik yöntemler ile ekonomik verilerin analiz edilebilmesinin sağlanmasıdır. Dersi tamamlayan öğrencinin ekonometri yöntemlerini uygulayabilir ve sonuçlarını yorumlayabilir duruma gelmesi amaçlanmaktadır.

 

1.HAFTA

Açıklayıcı Faktör Analizleri

2.HAFTA

ANOVA Analizi

3.HAFTA

Çok değişkenli ANOVA Analizi, ANCOVA Analizi

4.HAFTA

MANCOVA Analizi

5.HAFTA

Gruplandırma Yöntemleri

6.HAFTA

Yapısal Eşitlik Modeline Giriş

7.HAFTA

Yapısal Eşitlik Modeli Yazılımlarının Tanıtılması (AMOS)

8.HAFTA

Yapısal Eşitlik Modeli Yazılımlarının Tanıtılması (EQS)

9.HAFTA

Doğrulayıcı Faktör Analizi (ConfiratoryFactor Analysis)

10.HAFTA

Path Analizi

11.HAFTA

Yapısal Eşitlik Modelleri ile Etkileşimin İncelenmesi

12.HAFTA

Öğrenci Araştırma Modelleri ve Analizlerine İlişkin Sunumlar

13.HAFTA

Örnek uygulamalar

14.HAFTA

Genel Değerlendirme

 

CEI DR 202 TÜRKİYE’NİN SOSYO-EKONOMİK YAPISININ ANALİZİ [3+0 / Hafta] (Zorunlu): Ülkeler arasındaki iktisadi ve sosyal gelişmiş ölçütlerinin karşılaştırılarak bu ilerlemelerim istihdam yapısında meydana getirdiği gelişmeler etkileri, sonuçları ile değerlendirilmektedir.

 

1.HAFTA

Türkiye’nin ekonomik yapısı ve dünyada Türkiye ekonomisinin yeri

2.HAFTA

Türkiye’nin demografik yapısı

3.HAFTA

Sosyolojik bir bakış açısı ile Türk toplumu analizi

4.HAFTA

Türkiye’nin sosyo-ekonomik analizi

5.HAFTA

Türkiye’nin yurtiçi ve yurtdışı borçları

6.HAFTA

Türkiye’nin milli geliri ve büyümesi

7.HAFTA

Türkiye’deki gelir dağılımı

8.HAFTA

Planlı dönem öncesi ekonomi politikaları

9.HAFTA

1980 sonrası kurumsal dönüşüm

10.HAFTA

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme

11.HAFTA

Türkiye’nin işgücü ve sınıf yapıları

12.HAFTA

Avrupa’nın sosyo-ekonomik yapısı

13.HAFTA

Türkiye’nin AB’ye sosyo-ekonomik entegrasyonu

14.HAFTA

Küreselleşme ve yeni dünya düzeninde Türkiye’nin yeri

 

CEI DR 203 SEMİNER [0+2 / Hafta] (Zorunlu): Öğrencinin özgün çalışma yapma yeteneğinin ve sunum kabiliyetlerinin öne çıkarılmasına yönelik teorik konular, uygulama örnekleri ve genel katılımlı sunum etkinliğinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

 

CEI DR 204 TOPLU PAZARLIK HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER[3+0 / Hafta] (Seçmeli):Türkiye’de, toplu işçi-işveren ilişkilerini düzenleyen başta anayasa ile sendikalar ve toplu iş sözleşmesi grev ve lokavt yasaları olmak üzere ilgili yasaların derinlemesine incelenmesini içermektedir.

 

1.HAFTA

Toplu pazarlığın tarafları

2.HAFTA

Toplu pazarlık stratejileri

3.HAFTA

Toplu pazarlık ve ücretler

4.HAFTA

İkili emek piyasası

5.HAFTA

Toplu pazarlığın sendikalaşmış ve sendikalaşmamış işçiler üzerindeki ekonomik etkileri

6.HAFTA

Toplu pazarlığın sendikalaşmış ve sendikalaşmamış işçiler üzerindeki sosyal etkileri

7.HAFTA

Verimlilik ve toplu pazarlık

8.HAFTA

Toplu pazarlık hukukunun yeniden yapılandırması

9.HAFTA

Toplu pazarlık hukukunda esnekleşme, küreselleşme ve özelleştirmenin işçi haklarına etkisi

10.HAFTA

İş sözleşmesinin kurulması ile ilgili güncel gelişmeler: doktrin ve yargı kararlarındaki tartışmalar

11.HAFTA

İş sözleşmesinin feshiyle ilgili güncel gelişmeler: doktrin ve yargı kararlarındaki tartışmalar

12.HAFTA

İşin düzenlenmesiyle ilgili güncel gelişmeler: doktrin ve yargı kararlarındaki tartışmalar

13.HAFTA

Kamu Görevlilerinin Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkıyla İlgili Güncel Gelişmeler

14.HAFTA

Grev ve Lokavt Uygulamaları İle İlgili Doktrin ve Yargıdaki Tartışmalar

 

CEI DR 205 TÜRKİYE’DE SOSYAL HUKUK VE UYGULAMALARI[3+0 / Hafta] (Seçmeli):Türkiye’de sosyal hukuk kavramı ve tarihsel gelişimi, Avrupa hukukuna uyum, sosyal hukuk alanındaki güncel gelişmeler ve yaklaşımların derinlemesine analizi yapılacaktır.

 

1.HAFTA

Sosyal hukukla ilgili genel bilgiler

2.HAFTA

Türkiye´de sosyal hukuk

3.HAFTA

İş Kanunu´nun temel kavramlarının uygulama sorunları

4.HAFTA

İş ilişkisi türleri ile ilgili uygulama sorunları

5.HAFTA

Bireysel iş hukuku alanındaki güncel gelişmeler

6.HAFTA

İş ilişkisinin son bulması ile ilgili uygulama sorunları

7.HAFTA

İşçi ücretleri ile ilgili uygulama sorunları

8.HAFTA

Uluslararası çalışma normlarına uyum bakımından yeni Türk İş Kanununda yapılan değişiklikler

9.HAFTA

Avrupa hukukuna uyum bakımından yapılan değişiklikler

10.HAFTA

Toplu iş hukuku alanındaki yeni gelişmeler (2821 Sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu)

11.HAFTA

Toplu pazarlık ile ilgili uygulama sorunları

12.HAFTA

Sendika aidatı ile ilgili uygulama sorunları

13.HAFTA

Sosyal Güvenlik Kanunu alanındaki güncel gelişmeler (Ulusal Sağlık Sigortası ve sosyal güvenlik reformu)

14.HAFTA

Sosyal sigortalar ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri

 

CEI DR 206 DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE SOSYAL YARDIM VE SOSYAL HİZMETLER [3+0 / Hafta] (Seçmeli):Sosyal yardım kavramı, Türkiye ve Dünya’da ortaya çıkışı ve gelişimi, sosyal yardımlara yönelik mekanizmalar ve kurumsal yapı incelenecektir. Farklı sosyal yardım sistemleri kıyaslanarak güncel problemlere çözüm önerilerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

 

1.HAFTA

Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Kavramları ve Kapsamı

2.HAFTA

Sosyal Hizmetin Metodolojisi ve Kuramları

3.HAFTA

Sosyal Hizmette Uygulama Süreçleri ve Kullanılan Teknikler

4.HAFTA

Sosyal Yardım ve Hizmetlerin Dünyada ve Türkiye’de Gelişimi

5.HAFTA

Sosyal Hizmetlerin Finansmanı

6.HAFTA

Risk Grupları ve Bunlara Yönelik Sosyal Yardım ve Hizmetler

7.HAFTA

Türkiye’de Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmetlerle İlgili Kuruluşlar

8.HAFTA

Türkiye’de Yoksulluk ve Yoksullara Yönelik Sosyal Yardımlar

9.HAFTA

Türkiye’de Yoksulluk ve Yoksullara Yönelik Sosyal Yardımlar

10.HAFTA

Yaşlılara ve Çocuklara Yönelik Sosyal Hizmetler, Risk Grubu Olarak Kadınlar ve Kadınlara Yönelik Sosyal Hizmetler

11.HAFTA

Özürlülük ve Özürlülere Yönelik sosyal Hizmetler

12.HAFTA

Diğer Risk Grupları (Madde Bağımlıları, Hükümlüler, Göçmenler, vb.) ve Bunlara Yönelik Sosyal Yardım ve Hizmetler

13.HAFTA

Seçilmiş Ülkelerdeki Sosyal Hizmet ve Yardım Faaliyetlerinin Türkiye’deki Uygulamalarla Karşılaştırılması

14.HAFTA

Değerlendirme

 

CEI DR 207 KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİ [3+0 / Hafta] (Seçmeli):Türkiye’de sosyal güvenlik ve sosyal güvenlik kavramının tarihsel gelişimi, sosyal güvenliğe ilişkin temel konular güncel gelişmeler ve yeni yaklaşımlar ışığında yeniden değerlendirilecektir.

 

1.HAFTA

Sosyal güvenlikte yeni gelişmeler

2.HAFTA

Sosyal güvenlik sistemlerinde kriz ve sebepleri

3.HAFTA

Yeni sosyal riskler ve sosyal güvenlik

4.HAFTA

Sosyal güvenlik sistemi kapsamı

5.HAFTA

Sosyal güvenlik sistemi finansmanı

6.HAFTA

Sosyal güvenlik sistemi finansmanı (2)

7.HAFTA

Yaşlılık sigortası

8.HAFTA

İşsizlik sigortası

9.HAFTA

Aile yardımı

10.HAFTA

Analık sigortası

11.HAFTA

Malullük sigortası

12.HAFTA

Sosyal güvenlik ve yoksulluk

13.HAFTA

Sosyal güvenlik ve yönetimi

14.HAFTA

Değerlendirme

 

CEI DR 208 ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİNİN GÜNCEL SORUNLARI [3+0 / Hafta] (Seçmeli):Çalışma nedir sorusuna cevap verildikten sonra tarihsel açıdan çalışma sosyolojisini ele alınmaktadır. Çalışmaya dair klasik yaklaşımlar, çalışmanın örgütlenmesine dair çağdaş teoriler, globalleşme ve çalışma konularına ve ayrıca güncel sorunlara yer verilmektedir.

 

1.HAFTA

Çalışma ve Çalışma Sosyolojisi Kavramları

2.HAFTA

Çalışma ve Çalışma Zamanı Kavramlarının Analizi

3.HAFTA

Çalışma İlişkilerinin Tarihi

4.HAFTA

Endüstriyel Çalışma ve Örgütler

5.HAFTA

İşbölümü ve Teorileri

6.HAFTA

İş Grupları ve İşin Toplumsal Yapısı

7.HAFTA

Endüstriyel İş Ortamında İş İlişkileri

8.HAFTA

Modern Toplum ve Çalışma İlişkilerinde Yaşanan Değişim

9.HAFTA

Bilgi Toplumları ve Temel Özellikleri

10.HAFTA

Kadının Çalışma Yaşamına Girişi ve Mevcut Durumdaki Yeri

11.HAFTA

Çalışma Yaşamının Güncel Sorun Alanları (Esnek İstihdam, Güvencesizlik, İşsizlik, İşçi Göçü)

12.HAFTA

Yeni Çalışma Biçimleri ve Çalışmanın Geleceği

13.HAFTA

Genel Değerlendirme

14.HAFTA

Tartışma

 

CEI DR 209 TÜRKİYE EMEK TARİHİ[3+0 / Hafta] (Seçmeli):Cumhuriyet öncesi dönemden başlayarak günümüze kadar geçen süreçte, çalışma yaşamında meydana gelen gelişmelerin emek boyutuna yansımaları, etkileri ve sonuçları ile incelenmektedir.

 

1.HAFTA

Osmanlıdan Cumhuriyet'e devrolan iktisadi ve sosyal yapının genel değerlendirmesi. 

2.HAFTA

İşgal yılları ve kuruluş sürecindeki işçi sınıfı hareketinin değerlendirilmesi

3.HAFTA

Erken Cumhuriyet dönemi emek tarihçiliğine dair tartışmalar, yorumlar

4.HAFTA

Erken Cumhuriyet dönemi çalışma yaşamı, emeğin durumu ve devletin sosyal politikaları

5.HAFTA

Oluşum süreci, temel nitelikleri ve sonuçlarıyla 1936 İş Yasası'nın yorumlanması

6.HAFTA

İkinci Dünya Savaşı yıllarında emekçilerin durumu; grev ve sendika yasakları bağlamında dönemin değerlendirilmesi; 1946 Sendikacılığının anlamı

7.HAFTA

1947 Sendikalar Yasasıyla başlayan yeni dönemin değerlendirilmesi; Türkiye sendikacılığının karakteristiklerinin tarihsel analizi

8.HAFTA

İşçi sınıfı oluşumunun sessiz yılları olarak 1950'li yılların işçi hareketlerinin değerlendirilmesi

9.HAFTA

1960-1963 geçiş döneminin gelişmeleri; yasal-hukuksal dönüşümler, sendikal mücadeleler

10.HAFTA

1960'lı yılların işçi hareketinin geliştiği yıllar olarak değerlendirilmesi; önemli grevler, tartışmalar, eylemler 

11.HAFTA

Türk-İş / DİSK ayrışmasının tarihsel anlamı ve sonuçları 

12.HAFTA

Türkiye'de politik bir işçi hareketinin gelişmesi ve 1980 askeri darbesinin işçi sınıfı açısından anlamı

13.HAFTA

Kamu çalışanları hareketinin tarihsel gelişimi

14.HAFTA

Türkiye işçi sınıfı ve işçi hareketinin tarihsel boyutta genel değerlendirmesi. 

 

CEI DR 210 DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜM VE EMEK PİYASALARI [3+0 / Hafta] (Seçmeli):Nüfus ve demografi kaynakları, nüfusun coğrafi dağılımı ve nüfus kuramları, Türkiye’de nüfusun dağılımı ve sosyo-ekonomik nitelikleri, nüfus ve ekonomik kalkınma, göç kavramı ve türleri, Türkiye ve AB’nin göç politikaları, göç konusunda güncel gelişmeler ve sorunlar, uluslararası göç politikaları ve güncel durum incelenecektir.

 

1.HAFTA

Demografi Kavramının Genel Çerçevesi ve Bilgi Tabanları

2.HAFTA

İşgücü Piyasasına İlişkin Veri Tabanları

3.HAFTA

İşgücünün Nüfus, Yaş, Cinsiyet ve Medeni Durumları

4.HAFTA

Sektörlere Dağılımı, İşsizlik Süreleri, Coğrafik Açıdan Dağılımı

5.HAFTA

İşgücü Piyasası Tahminleri

6.HAFTA

Veri Tabanlarında Hata ve Eksiklikler

7.HAFTA

Ekonomik Coğrafya İle İşgücü Piyasası İlişkisi

8.HAFTA

İşgücü Piyasasında Demografik Değişimlerin İleriye Doğru Etkileri

9.HAFTA

Türkiye’de İstihdamın Yapısı

10.HAFTA

Yaş Gruplarına, Sektörlere ve Eğitim Yapısına Göre Dağılımı

11.HAFTA

Türkiye’de İşsizlik

12.HAFTA

Eğitim, Yaş Grupları ve Medeni Durumlarına Göre Dağılımı

13.HAFTA

Genel Değerlendirme

14.HAFTA

Tartışma

 

CEI DR 211 DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SAĞLIK POLİTİKALARI [3+0 / Hafta] (Seçmeli):Dünya’da ve Türkiye’de bir sosyal sorun olarak sağlık kavramı incelenecek, sağlık politikalarının dönüşümü ve kapsayıcı ve kaliteli bir sağlık politikasına yönelik çıkarımlar yapılacaktır.

 

1.HAFTA

Sağlık politikaları ile ilgili kavramlar I 

2.HAFTA

Sağlık politikaları ile ilgili kavramlar II 

3.HAFTA

Dünyada ve Türkiye’de sağlık 

4.HAFTA

Avcı ve toplayıcı toplum biçiminde sağlık 

5.HAFTA

Tarımcı ve hayvancı toplumda sağlık 

6.HAFTA

Köleci ve feodal toplum biçiminde sağlık 

7.HAFTA

Kapitalist toplum biçiminde sağlık 

8.HAFTA

Sosyalist toplum biçiminde sağlık 

9.HAFTA

Türkiye iktisat tarihi 

10.HAFTA

Türkiye’de sağlık model ve sistemlerinin tarihi l 

11.HAFTA

Türkiye’de sağlık model ve sistemlerinin tarihi II 

12.HAFTA

Sağlık sistemlerinde ülke örnekleri 

13.HAFTA

Sağlık emek gücü ve sağlık emek göçü 

14.HAFTA

Türkiye’de sağlık alanında temel örgütler 

 

 

DOKTORA DERS İÇERİKLERİ ÇEEİ

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.